Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

FSK 2142/04 - Wyrok NSA z 2005-09-27

. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, należy wyprowadzić wniosek, iż w przypadku uchybienia terminu do rozpatrzenia...
środka zaskarżenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, środek prawny w postaci ponaglenia /art. 141 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej/ nie przysługiwał., Naruszenie...

I SA/Lu 270/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-21

Nadawanie statusu inkasenta nie wynika z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60/ /z samego faktu prowadzenia wskazanych...
i nie zawiera w swej treści - na co słusznie wskazał Wojewoda - przepisów nakładających na podmioty wskazane w art. 9 Ordynacji podatkowej obowiązki przesądzające o statusie...

SA/Sz 430/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-04-27

Niezależnie od wystąpienia przesłanek, o jakich mowa w art. 67 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, umorzenie...
Ordynacji podatkowej, oznacza, iż urząd ten nie ma podstaw do zastosowania ulgi polegającej na umorzeniu zaległości lub odsetek. Taki wiążący charakter stanowiska organu...

FPK 10/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-04-07

z dnia 18 grudnia 2001 r., wydaną w trybie określonym art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, zwanej dalej...
- Ordynacja podatkowa, uchylił zaskarżoną decyzję w całości. Jednocześnie na podstawie art. 210 par. 5 Ordynacji podatkowej, odstąpił od uzasadnienia tej decyzji., Następnie...

I SA/Wr 1004/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-22

w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 204 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
. (...) Urząd Skarbowy w B. na podstawie art. 204 par. 1 Ordynacji podatkowej zawiesił postępowanie w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego Gminy B. w podatku od towarów...

SA/Bk 1432/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-11-22

nr 150 poz. 983 ze zm./, to podatnik ewentualne naruszenie art. 67 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
. o zajęcie stanowiska w sprawie, po czym decyzją z 16 czerwca 1999 r. powołując się na art. 67 par. 1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz par...

IV SA/Gl 489/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-11

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa., W § 1 ust. 1 uchwały Rada postanowiła o upoważnieniu Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami...
ustawy Ordynacja podatkowa, mających na celu:, a) sprawdzanie terminowości składania deklaracji;, b) sprawdzanie terminowości wpłacania zadeklarowanych opłat...

V SA/Wa 425/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-29

przypomniał, że stosownie do art. 35 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej w odniesieniu do wpłat...
określonych w art. 29-31 ww. ustawy. Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami...

III SA 2321/00 - Wyrok NSA z 2002-03-15

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w większym stopniu przenosi obowiązki związane z prowadzeniem postępowania...
20 lipca 2000 r. (...), wydaną z powołaniem na art. 233 par. 1 pkt 1, art. 79 par. 1 i 2 pkt 1 lit. 'b' Ordynacji podatkowej, art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 33 ust. 1 ustawy...

V SA/Wa 1819/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przepisy działu III Ordynacji podatkowej stosowane odpowiednio w związku z art. 67 ustawy o finansach...
dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosować odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa., Konkludując...
1   Następne >   +2   +5   +10   55