Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

III SA/Łd 1085/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-20

określonym w art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej. Tymczasem do dnia 18 czerwca 2009 r. prowadzący sprawę nie przygotował postanowienia zawiadamiającego stronę...
, z użyciem nowoczesnej techniki. Podkreślił, iż art. 140 Ordynacji podatkowej nie określa formy powiadomienia o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania. Zgodnie...

III SA/Łd 734/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-08

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz.U. nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Celnej w Ł.utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w P...
odwołanie wskazując na naruszenie: art. 120, art. 121, art. 125 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 5 ust 2, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym...

I OSK 454/10 - Wyrok NSA z 2010-09-28

odpraw celnych oraz niezgłoszenia bezpośrednim przełożonym tych faktów. Wprawdzie, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 130 § 1 Ordynacji podatkowej, obwiniony...
Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż wyłączeniu od udziału w postępowaniu podlega funkcjonariusz celny, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności...

I OSK 3289/15 - Wyrok NSA z 2017-09-15

. skarżąca przygotowała i skierowała do strony postępowania, postanowienie w trybie art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa, które oznacza, że organ podatkowy posiada kompletny...
funkcjonariuszy celnych jest zastępca naczelnika urzędu celnego działający na podstawie i w zakresie upoważnienia wydanego na podstawie art. 143 ustawy Ordynacja Podatkowa;, 2...

I OSK 1886/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-29

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w k.p.a. lub Ordynacji podatkowej albo postępowania...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie...

II SA/Rz 171/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-03

o Służbie Celnej w zw. z art. 267 § 1 pkt 4, art. 269, art. 120, art. 121 § 1, art. 122 Ordynacji podatkowej, poprzez obciążenie Spółki kosztami przeprowadzonego eksperymentu...
[...], działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1...

II SA/Bk 706/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-18

zawartymi w art. 130 § 1 Ordynacji podatkowej, co prawda obwiniony nie podlegał obligatoryjnemu wyłączeniu przy dokonaniu odprawy zaproszonej przez siebie cudzoziemki...
, natomiast taki obowiązek wynika z unormowań zawartych w art. 130 § 3 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż wyłączeniu od udziału w postępowaniu podlega funkcjonariusz...

I OSK 2107/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

określonego w k.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W myśl art. 165 ust. 7 p.w. KAS dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej...

I OSK 2069/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

w k.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Stosownie natomiast...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

I OSK 2068/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
1   Następne >   +2   +5   +10   51