Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X
  • Skarżony

III SA 579/87 - Wyrok NSA z 1987-10-13

uchyla zaskarżoną decyzję.

III ARN 44/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Ministra Finansów (...) w przedmiocie wyłączenia z grupy osób korzystających z okresowego zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 1987 r. II SA 579/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.

II ARN 4/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Skarbowej (...) w przedmiocie pozbawienia zwolnienia od podatków (...) i wyłączenia z ryczałtu od sprzedaży ewidencjonowanej oraz decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej...
od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej (...) oraz decyzję Izby Skarbowej (...) Stwierdzone przez organy podatkowe naruszenia mogłyby stanowić podstawę pozbawienia...

SA/Wr 309/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-07-07

i w konsekwencji powodować wydanie decyzji organu podatkowego o utracie uprawnienia do opodatkowania w formie opłaty skarbowej /par. 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów...
z dnia 29 listopada 1985 r. w sprawie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła - Dz.U. nr 57 poz. 294/. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

III ARN 52/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-02-04

dotyczyło wyłącznie towarów sprowadzanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą podlegającą podatkowi obrotowemu i przeznaczonych na cele związane z taką...
i handlowej /por. uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1993 r. W 9/92 - Dz.U. nr 5 poz. 28/. Powyższy obowiązek podatkowy bowiem powstaje w związku...

III SA 823/88 - Postanowienie NSA z 1988-12-20

Zastosowanie par. 5 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1985 r. w sprawie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej z tytułu wykonywania...
podatkowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Izby Skarbowej w B. kwotę złotych...

III SA 775/87 - Wyrok NSA z 1987-12-04

Obniżka opłaty skarbowej, o jakiej mowa w par. 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1985 r. w sprawie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej...
6.100 zł miesięcznie na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1985 r. w sprawie karty podatkowej oraz opłaty...

III SA 239/87 - Wyrok NSA z 1987-07-07

podatkowym, jaki był zakres oraz charakter wykonanych przez skarżącego usług blacharskich i lakierniczych w ramach działalności w zakresie mechaniki pojazdowej, a nadto...
z tej formy przez dwa następne lata podatkowe., Od tej decyzji Włodzimierz B. wniósł odwołanie, w którym powołując się na pisma Izby Rzemieślniczej w Ł. oraz b. Komitetu Drobnej...

III SA 282/88 - Wyrok NSA z 1988-07-19

tych towarów, a więc nie była rzetelna. Ustalenie to obligowało organy podatkowe do zastosowania konsekwencji przewidzianych w par. 14 ust. 1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia...
, a przy jej wydaniu organy podatkowe zastosowały obowiązujące prawo., Wobec zatem braku możliwości uwzględnienia skargi, należało ją oddalić na podstawie art. 207 par. 5 Kpa. ...