Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

I SA/Go 259/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-12

się decyzją ostateczną w rozumieniu Ordynacji podatkowej., Skarżący zarzucił, że powołana w tym postępowaniu biegła A.O. pozostawała w stosunku pracy z Wójtem Gminy, tj. w stosunku...
podporządkowania i zależności służbowej. W świetle art. 197 Ordynacji podatkowej, biegłym nie może być pracownik organu podatkowego, nawet jeśli ma wiadomości specjalne...

I SA/Sz 101/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-30

. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, 2005r. poz. 60 ze zm.), art. 2 i 17 ust.1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U....
pkt 1 i §3 Ordynacji podatkowej, polegające na przyjęciu, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż, wykazana w deklaracji złożonej przez skarżącą,, - art. 208 §1...

I SA/Lu 647/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-25

. Organ zwrócił uwagę, że przedmiotem sprawy jest stwierdzenie nadpłaty, uregulowane w rozdziale 9 Ordynacji podatkowej. Art. 79 § 3 O.p. wprost stanowi, iż decyzję w sprawie...
wraz z poprzedzającym ją rozstrzygnięciem organu pierwszej instancji., Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie:, - art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji...

I SA/Go 777/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-06

technicznymi, które nie podlegają opodatkowaniu,, - art. 72 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 6 Ordynacji podatkowej poprzez uznanie, że w niniejszej sprawie nie wystąpiła nadpłata...
opodatkowania, co czyni uiszczoną przez Spółkę daninę nienależną,, - art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 2 ust. 1 u.p.o.l. poprzez wybiórcze przeprowadzenie...

I SA/Sz 662/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-10

pkt 1 w związku z art. 67 a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 613 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy z odwołania K. B...
i co do punktu 4 w zakresie wysokości rat, zarzucając, że decyzja wydana została z naruszeniem:, - art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - w zw. z art. art. 121, art. 122...

I SA/Gl 59/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-06

w K. (dalej określane też 'SKO' lub 'Kolegium' - działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 144 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U....
z dnia 3 listopada 2014 r. Spółka złożyła odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta K., w którym podnosiła, że - według niej - przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują...

I SA/Gd 1064/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-22

Ordynacji podatkowej, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy i w konsekwencji spowodowało konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji., Sąd wskazał, że rozpoznając ponownie sprawę...
), jednakże z uwagi na zakaz reformationis in pius (art. 234 Ordynacji podatkowej), niemożliwe było określenie zobowiązań w wysokości wyższej (prawidłowej)., Skargę...

I SA/Łd 768/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-09

, art. 21 § 3 w związku z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4...
. 1 w zw. z art 217 Konstytucji RP i art 2a Ordynacji podatkowej, poprzez niewłaściwe zastosowanie przejawiające się w:, a) odwołaniu się do wykładni funkcjonalnej przepisu...

I SA/Go 419/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-21

procesowego, tj.:, a. naruszenie art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 w zw. z art. 124 Ordynacji podatkowej w sposób rażący, poprzez przedstawienie niespójnego i wewnętrznie sprzecznego...
. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej, poprzez naruszenie podstawowych zasad prowadzenia postępowania, m.in. zasady prawdy obiektywnej oraz zasady oficjalności...

I SA/Sz 916/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-24

[...], Nr [...] wydaną z powołaniem się na przepis art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 50 ze zm.), Samorządowe Kolegium...
naruszające przepisy art. 122. art. 187 i art. 191 Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wniosło o oddalenie skargi, prezentując...
1   Następne >   3