Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II GSK 727/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08

kwestionowanie zasadności lub wysokości pobranego podatku oraz należności do których zastosowanie znajdują przepisy zawarte w dziale III Ordynacji podatkowej powinno...
odbywać się w trybie określonym w art. 75 tej ustawy., Zgodnie z art. 76a § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w przypadkach wskazanych w art. 73 § 1 pkt 1 - 3 i 5 oraz § 2...

I SA/Ol 424/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-05

materialnego tj. art. 21 § 3, art. 21 § 3, art. 210 § 1 pkt 4 i 6 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 109 ust. 4 i 5, art. 90 ust. 1-7 oraz art. 91 ust. 1 ustawy...
sytuacji wymienionych w art. 21 § 3 i art. 21 § 3a Ordynacji podatkowej., Zarzuciła, iż decyzja ta nie zawiera uzasadnienia prawnego i wyłącznie pozorne uzasadnienie faktyczne...

VI SA/Wa 2374/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

abonamentowa nie przewiduje terminu na uiszczenie opłaty abonamentowej ustalonej w decyzji. W tym zakresie organ odwołał sie do art. 47 § 1 ordynacji podatkowej, który stanowi...
karna nie ma charakteru budżetowego, nie wyklucza zastosowania ww. przepisu ordynacji podatkowej, jako że opłata karna jest niewątpliwie 'opłatą', ustaloną nie przez 'organ...

III SA/Po 214/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-14

naruszenia przepisów:, - art. 7 i art. 77 kpa, - art. 80 kpa, - art. 81 a § 1 kpa, - art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej., Skarżący wniósł o uchylenie postanowienia...
i nazwisko skarżącego., Sąd stwierdził, że skoro termin przedawnienia opłat abonamentowych jest pięcioletni (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej), to nie sposób wymagać...

II GSK 440/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, do których odsyła art. 188 Prawa telekomunikacyjnego oraz uzasadnia skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania...
prawnej należności i ustalenia wysokości należności - gdy prawidłowe jest stanowisko przeciwne - oraz, gdy przepisy rozdziałów 5-9 działu III ordynacji podatkowej...

II GSK 467/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, do których odsyła art. 188 Prawa telekomunikacyjnego oraz uzasadnia skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego...
należności i ustalenia wysokości należności - gdy prawidłowe jest stanowisko przeciwne - oraz, gdy przepisy rozdziałów 5-9 działu III ordynacji podatkowej...

III SA/Po 21/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-27

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej płatności (art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; Dz. U. z 2017 r., poz. 201...

III SA/Po 215/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-14

Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że od spornych należności należy obliczyć odsetki, podczas gdy odsetki od zobowiązań nie przekraczają kwoty...

VI SA/Wa 3342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

. wydanego w sprawie o sygn. akt: I SA/Kr 477/07 - 'otóż art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa określa dwa sposoby powstawania zobowiązań podatkowych...
stwierdzić; że w sytuacji gdy ustawodawca z dniem 1 stycznia 2009 r., zmieniając określony w art. 79 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r...

VI SA/Wa 624/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

(zmianę) koncesji stanowiąc lex specialis wobec przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, zpóźn. zm.). W związku z powyższym...
możliwość rozłożenia na raty w trybie określonym w art. 67a Ordynacji podatkowej ograniczona jest wyłącznie do zaległości podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 2...
1   Następne >   +2   5