Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

publicznej; nadto skarżący zarzucił naruszenie art. 68 par. 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez nałożenie...
jednostkowej za 2010 r., Odnosząc się do zarzutu Strony dotyczącego naruszenia prawa materialnego, tj. art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...

I SA/Ol 272/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-21

29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) z urzędu dokonano zmiany tzw. milczącej interpretacji co do zakresu i sposobu...
z właściwością, w trybie art. 14e Ordynacji podatkowej udzielił pisemnej interpretacji w zakresie postanowień umowy międzynarodowej z dnia 8 października 1974 r. W pozostałym...

VI SA/Wa 1706/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

formalny o umorzenie postępowania ze względu na upływ terminu przedawnienia wskazanego w art. 21 § I pkt 2 i 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. z 2005 r. nr 8. poz. 60 z późn. zm.) zwanej dalej 'Ordynacją podatkową'. Zdaniem skarżącego 3 letni termin przedawnienia, liczony od dnia doręczenia decyzji upłynął...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

o świadczenie usług doradztwa podatkowego zawartej 28 lipca 2008 r. pomiędzy stroną a [...], raportu z wyceny znaków towarowych '[...]', '[...]' oraz '[...]' (zwanym...

I SA/Po 557/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-20

na podstawie art. 207, art. 75 § 2, art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (dalej: 'Ordynacja podatkowa') i w związku z art. 52 ust...
na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, decyzją z dnia [...].04.2014r., Nr [...] utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu...

II GSK 3636/17 - Wyrok NSA z 2020-01-17

. art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej cyt. jako: o.p.) w zw. z art. 4 o.p. w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 o.p. w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2...
wydanych w sprawie decyzji ustawa o ofercie nie odsyła w żadnym zakresie do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Sporna w tej sprawie kara pieniężna stanowi zatem...

II GSK 1012/20 - Wyrok NSA z 2023-11-07

niezasadny okazał się zarzut przedawnienia z art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900; dalej: o.p.). Sąd wskazał...
tych przepisów ogranicza się do przytoczenia ogólnych poglądów na sposób rozumienia art.43 Konstytucji RP i powiązania tych rozważań z przepisami Ordynacji podatkowej...

II GSK 2014/18 - Wyrok NSA z 2022-05-24

informacyjnych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej jako: o.p....
podkreślić, że art. 68 o.p. odnosi się do postępowania wymiarowego ustalającego zobowiązanie podatkowe., To ustawodawca decyduje o tym, czy dane roszczenia lub naruszenie...

II GSK 837/19 - Wyrok NSA z 2022-10-04

art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325; dalej: o.p.), gdyż kara pieniężna nie została nałożona na Skarżącego...

II GSK 56/09 - Wyrok NSA z 2010-05-11

. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.). Przedmiotową skargę kasacyjną, nawet w świetle powołanego wyroku NSA z dnia 20 kwietnia 2007 r., należało...
1   Następne >   2