Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 540/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-16

na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239 i art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej...
jako Ordynacja podatkowa) utrzymał w mocy postanowienie z dnia [...] odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nadającego...

I SA/Po 1583/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Izby Skarbowej z dnia [...], powołując jako podstawę prawną przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W ocenie strony, przedmiotowa decyzja rażąco naruszała art. 21...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a także ze względu na rażące naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 110 ustawy podatkowej., Uzasadniając powyższe stanowisko...

I SA/Po 81/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-16

. Ordynacji podatkowej (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej powoływana jako Ordynacja podatkowa) poprzez skierowanie decyzji do B J i S J jako osób...
wydanej decyzji., Zgodnie z art. 210 §1 pkt 3 i 6 decyzja powinna zawierać m.in. oznaczenie strony oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. Natomiast 210§4 Ordynacji podatkowej...

I SA/Kr 813/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-09

wskazał, że indywidualne dane osób zawarte w tym dokumencie stanowią tajemnicę skarbową zgodnie z art. 293 § 1 i § 2 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W interesie publicznym leży...
. 179 Ordynacji podatkowej oraz powtórzył argumentację zawartą w uzasadnieniu postanowienia z 19.01.2017 r. o wyłączeniu części przedmiotowego dokumentu, tj. powołał...

I SA/Ke 152/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-25

pierwszej instancji nie naruszył wskazanych w odwołaniu przepisów art. 120, art. 121 § 1 oraz art. 210 § 1 pkt 4 i 6 Ordynacji podatkowej., 1.5. Organ podkreślił, że zarówno...
z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe, zgodnie z przepisem art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej...

I SA/Po 1602/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-15

(t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. dalej powoływana jako Ordynacja podatkowa). Pełnomocnik strony podkreślił, iż naruszenie powyższych przepisów Ordynacji...
dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma- organ odwoławczy postanowieniem z dnia [...], na podstawie art. 229 Ordynacji podatkowej, zwrócił...

I SA/Kr 1641/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-12

pkt 3 Ordynacji podatkowej są uregulowaniami wyjątkowymi, a o istnieniu 'ważnego interesu' - podstawowej przesłanki umorzenia - decydują kryteria obiektywne...
, Ordynacji podatkowej), a czynność tę poprzedza wyczerpujące zebranie, materiału dowodowego (art. 187 § l Ordynacji podatkowej) i dokładne, wyjaśnienie okoliczności...

I SA/Ol 445/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-07-30

decyzje organu I instancji., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że Naczelnik Urzędu Skarbowego, kierując się treścią art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej orzekł...
., W odwołaniach od powyższych decyzji W.R. zarzucił naruszenia art. 33 §1 Ordynacji podatkowej. Wskazał, iż z wykładnia gramatyczna ww. przepisu prowadzi do wniosku...

I SA/Ke 631/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-30

Ordynacji podatkowej, orzekł jak w części dyspozytywnej., 1.14. Organ wskazał ponadto, że złożone przez podatniczkę 8 lipca 2014 r. korekty zeznania podatkowego PIT-36L za 2007...
podatkowej., 1.15. W kwestii przedawnienia zobowiązania za 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. wskazał, że w świetle uregulowań art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej i art...

I SA/Go 2279/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-28

z uprawnień do złożenia wyjaśnień , co stanowiło rażące naruszenie art. 190 § 2 Ordynacji podatkowej ., Po przeprowadzeniu , toczącego się od dnia 21 grudnia 2004 r...
sprawy' przez naruszenie :, 1) przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 ,, poz. 926 ze zm. ) , zwanej Ordynacja podatkowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100