Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

SA/Rz 1622/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-26

gminy, określonych w art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaś dodatkowe - w stosunku do przepisów ordynacji podatkowej - zabezpieczenie dotyczące...
ordynacji podatkowej, gdyż określiła kwestię odpowiedzialności inkasentów uregulowaną już w tym przepisie. Ponadto, skoro w uchwale tej zarządzono pobór wymienionych...

I SA/Ke 336/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-24

opłaty w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie było niezasadne., Kolegium wskazało na przepisy Ordynacji podatkowej regulujące kwestię napłaty. Wyjaśniło, że w trybie...
przepisów Ordynacji podatkowej nie można żądać zwrotu kosztów poniesionych na dochodzenie roszczeń w trybie prawa cywilnego., Kolegium stwierdziło, że treść wniosku...

I SA/Ke 582/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-05

1 i art. 77 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 135, z późn. zm., dalej 'ordynacja podatkowa'). Podniósł, że WSA w Kielcach...
w wysokości [...] zł, zaś na jej koncie występują zaległości., Rozpoznając odwołanie Kolegium przywołało treść przepisu art. 72 § 1 pkt 1, art. 75 § 1 Ordynacja podatkowa...

I SA/Gl 578/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-19

1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 77 Kodeksu karnego skarbowego i art. 7 Konstytucji RP poprzez ustanowienie w § 6 ust. 2 uchwały, iż nieterminowe przekazanie...
podatkowa, a konsekwencje i sankcje za nieterminowe wpłacenie przez inkasenta pobranego podatku przewiduje art. 30 § 2 Ordynacji podatkowej i art. 77 § 1-3 Kodeksu karnego...

III SA/Po 713/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-04

Prokurator podniósł, że żaden z przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przyznał radzie gminy uprawnienia do zawężenia formy zapłaty...
przewidzianej w Ordynacji podatkowej. Przepis art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczący zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, należy rozumieć...

I SA/Kr 2226/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

przepisach ustaw podatkowych, należy oceniać nie tylko na gruncie tych przepisów, lecz także w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w szczególności przepisów jej art...
. 180. Informacja jako deklaracja podatkowa podlega przepisom zawartym w art. 21 § 2 i art. 180 § 2, w związku z art. 274 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Z tego względu...

III SA/Gd 336/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-16

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ('u.f.p.') w zw. z art. 21 § 1 pkt 1 oraz art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019...
. 1 u.f.p., odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, w tym art. 21 § 1 pkt 1 oraz art. 47 § 1. Zgodnie z tymi przepisami termin płatności opłaty...

I SA/Gl 61/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-05-05

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, bez uprzedniego określenia uchwałą organu stanowiącego tejże jednostki samorządu...
od dochodzenia wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...

II SA/Gl 1792/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-27

bowiem z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z dnia 10 maja 2012 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) 'podatkiem jest publicznoprawne...
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych...

I SA/Kr 38/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-28

Tarnowa wniosła o oddalenie skargi, wskazując, że w okresie od 2005 r. tj. po nowelizacji art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity...
i dotychczas praktyka ta nie była kwestionowana. W ocenie Rady Gminy to właśnie art. 180 § 2 Ordynacji podatkowej stanowiący, że jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   18