Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

III SA 2796/00 - Wyrok NSA z 2001-03-30

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ Prezydent Miasta R. stwierdził brak nadpłaty w podatku od nieruchomości za styczeń i luty 2000 r...

II SA/Sz 498/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-10

, ustawy ordynacja podatkowa, znajomość przepisów dotyczących rachunkowości sektora finansów publicznych. W treści pkt 3 i 5 wskazano zakres wykonywanych zadań, a w pkt 4...
o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy ordynacja podatkowa, znajomości przepisów dotyczących...

FPK 1/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-06-24

O. decyzją z dnia 5 listopada 2001 r., wydaną na podstawie art. 207 i art. 210 w związku z art. 75 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
organ podatkowy podniósł również, że wykładnia rozszerzająca powołanego ostatnio przepisu byłaby sprzeczna z powszechnie akceptowaną zasadą prawa podatkowego, iż przepisów...

III SA/Łd 1147/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-03

postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

III SA/Gl 446/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-07

. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) stanowi, iż wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej...
J.J. złożone na druku PPPr;, - kserokopie składanych przez wspólników zeznań podatkowych za 2015 r. (PIT-36L i PIT-36) wraz z załącznikami PIT-B;, - informacje...

I SA/Po 1677/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-11-18

Sprawa ze skargi Powiatu Z. na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. z dnia 30 czerwca 1998 r. (...) w przedmiocie nieważności uchwały - uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P.

SA/Rz 861/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-09-18

Sprawa ze skargi Gminy C. na uchwałę nr XI/1352/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z dnia 26 marca 2002 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/144/2002 Rady Gminy C. z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie budżetu Gminy C. na rok 2002 w części dotyczącej zaplanowania w budżecie gminy wynagrodzeń osobowych przewyższających wielkość wynagrodzeń za 2001 r. - oddala skargę.

I SA/Łd 1937/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-12-12

Sprawa ze skargi Gminy S.-W. na uchwałę nr 21/42/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. z dnia 22 sierpnia 2002 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Gminy S.-W. w sprawie budżetu gminy na rok 2002 - oddala skargę.

II SA/Ol 587/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-15

w działach IV, V i VI ustawy z dnia, 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...

I OSK 1956/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

odbywa się na zasadach ogólnych. Na tle ustawodawstwa regulującego postępowania administracyjne (tj. k.p.a. i Ordynacji podatkowej), utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne...
- na tle art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej; wyrok NSA z: 1.9.2008 r., II FSK 1541/06; uchwała 7 Sędziów NSA z 7.11.2010 r., I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011/1/4; na tle k.p.a....
1   Następne >   2