Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I SA/Po 1233/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-12

Przy interpretacji pojęcia 'zagrożenie egzystencji podatnika' /art. 22 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
. 22 Ordynacji podatkowej. Skarżącemu i jego żonie na zakup żywności, środków czystości i odzieży pozostaje 202 złote na każdą osobę., Precyzyjne wyliczenie miesięcznych...

I SA/Wa 1111/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-03

rozpoznany w trybie przepisów Ordynacji podatkowej - zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych., W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł ojej oddalenie...
do kategorii zobowiązań wymienionych w art. 60 pkt 1 do 6 tej ustawy,, b) art. 60 ust. 1 i art. 67 ustawy o finansach publicznych, a także art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej...

II SA/Sz 609/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-08

, iż chociaż ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje umarzania takich należności, to należności pieniężne, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa...
ustawy o finansach publicznych należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające państwowym jednostkom budżetowym, państwowym...

II SA/Go 293/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-08-19

w związku z art. 140n p.r.d. - trybie i na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej, regulowanych ta ustawą ulg w spłacie wynikającej z takiej decyzji należności...
do odpowiedniego stosowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej, zawartego w art. 140n ust. 6 p.r.d. nie wyłącza zastosowania przepisów działu IVa kodeksu postępowania...

II SA/Łd 792/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-13

z funduszu alimentacyjnego. Zastosowanie w tej kwestii znajdują zatem przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 2 § 2 ordynacji...
państwa. Zgodnie z odpowiednio zastosowanym przepisem art. 62 § 1 ordynacji podatkowej, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet należności dłużnika, począwszy od zobowiązania...

V SA/Wa 1601/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. wspólnik spółki cywilnej odpowiadał całym swoim majątkiem...
, 31 i 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 107 i 115 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. Mało...

II SAB/Lu 49/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-11-05

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.; dalej: 'ordynacja podatkowa') oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
określonych w działach IV, V i VI ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

II SA/Lu 503/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-21

z innego źródła. Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Według art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, z 2005 r. poz...
Ordynacja podatkowa, przy jednoczesnym założeniu spójności obowiązującego systemu prawa, to w takim przypadku nie jest celowe przyznawanie pomocy ze środków pomocy...

IV SA/Gl 943/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-29

podatkowej (obecnie zapis ten zawarty jest w art. 12 § 5 Ordynacji - podkr. Sądu) zrównał sobotę z dniem ustawowo wolnym od pracy w zakresie obliczania terminów dla dokonywania...
1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Odczytując ostatnio powołane przepisy P.p.s.a. i Ordynacji podatkowej nie można nie dostrzec...

II SA/Po 243/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-18

pobranych świadczeń wychowawczych będzie miał zastosowanie przepis art. 70 § 6 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, gdyż ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci...
nie uregulowała tego przypadku. W art. 70 § 7 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa ustawodawca określił przypadki rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, a po zawieszeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   29