Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Ol 147/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-07

. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, organ I instancji uwypuklił wyjątkowy i uznaniowy charakter działania organu na podstawie wymienionych przepisów. W ocenie organu...
I instancji. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił przepis art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm...

I SA/Rz 254/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-08

254/07, UZASADNIENIE, Dyrektor Izby Skarbowej , na podstawie art. 165a, art. 216, art. 239 oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa...
(Dz.U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zm., powoływanej dalej jako: Ordynacja podatkowa:, 1) postanowieniem z dnia (..) grudnia 2006r. nr (..), po rozpatrzeniu zażalenia -A- Spółka...

I FSK 518/08 - Wyrok NSA z 2009-07-07

przewidziane w art. 67a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) w postaci istnienia w danym przypadku 'ważnego interesu...
określone w art. 67 a § 1 Ordynacji podatkowej. W ocenie organu odwoławczego organ pierwszej instancji ocenił przesłanki zastosowania przedmiotowej ulgi w spłacie zobowiązań...

FSK 2294/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

. 51 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ tzn. jako podatek niezapłacony w terminie płatności. Naczelny Sąd...
z dnia 30 grudnia 2002 r., wydaną na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - dalej: Ordynacja podatkowa...

I SA/Kr 60/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-23

podkreślił, że w sprawie nie zaistniały okoliczności warunkujące przyznanie ulgi w oparciu o przepis art. 67a § 1 pkt 3 i 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Organ...
Ordynacji podatkowej., Na powyższe rozstrzygnięcie organu II instancji strona skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W treści skargi...

I SA/Gl 493/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-27

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. dalej Ordynacja podatkowa) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie...
brak jest podstaw do rozpatrzenia żądania w sposób merytoryczny. Zdaniem pełnomocnika Ordynacja podatkowa jest bez wątpienia ustawą podatkową umożliwiającą ubieganie...

I SA/Kr 43/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-02

podatkowy powołał się na przepis art. 67a par. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) i stwierdził...
interes podatnika i budżetu państwa. Organ podatkowy przyjął, że w sprawie nie zachodzą przesłanki określone w cyt. art. 67a par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej uzasadniające...

FPK 3/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-04-07

na podstawie art. 169 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ do usunięcia tych braków w terminie 7 dni, z pouczeniem...
. 1 Ordynacji podatkowej?, podjął następująca uchwałę: Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. wystąpił na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12...

I SA/Lu 649/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-04-28

podatkowych, wskazanych w art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.)., W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy organ...
oraz art.121 § 1 i art.123 § 1 ordynacji podatkowej i podniosła, iż nie może jej obciążać wadliwe działanie organu, którego decyzja została uchylona, a ponowne rozpatrzenie...

II FSK 616/05 - Wyrok NSA z 2006-05-16

uprawdopodobniające brak winy, o których mowa w art. 162 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...
potwierdzeniu odbioru. Termin określony w art. 236 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ do wniesienia zażalenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   37