Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Po 941/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-14

inwestycyjnej przyznanej w kwocie [...]zł, powołując się na przepis art. 240 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm...
.; dalej: 'Ordynacja podatkowa'). Skarżący wyjaśnił, że [...] czerwca 2009 r. złożył wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków...

I SA/Po 942/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-14

inwestycyjnej przyznanej w kwocie [...]zł, powołując się na przepis art. 240 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm...
.; dalej: 'Ordynacja podatkowa'). Skarżący wyjaśnił, że [...] czerwca 2009 r. złożył wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków...

I SA/Lu 735/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-02-06

1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / zaskarżonym postanowieniem utrzymało w mocy postanowienie Wójta Gminy z [...] o odmowie wszczęcia...
w trybie zażaleniowym zważyło, że pojęcie strony postępowania podatkowego definiuje art. 133 Ordynacji podatkowej. Krąg podmiotów, które mogą być stroną postępowania podatkowego...

II FSK 2203/10 - Wyrok NSA z 2012-05-10

1998-2003 objęte wnioskiem odpowiadają przepisy obowiązującej aktualnie Ordynacji podatkowej. Organ wskazał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach...
roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, upłynęły trzy lata. Podobnie zresztą, co wskazał organ, wynika z przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej odnoszącego...

I SA/Ke 99/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-28

określone przepisem art. 67§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) i stwierdził, że w przypadku C. K. przesłanki...
po rozpoznaniu odwołania podatnika, zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy. Kolegium wskazując jako podstawę prawną rozstrzygnięcia przepis art. 67a§1 pkt3 Ordynacji podatkowej...

II FSK 2780/11 - Wyrok NSA z 2013-10-24

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) nakazuje rozważenie czy i w jakiej...
na wynik sprawy., W skardze na decyzję SKO strona zarzuciła naruszenie:, - art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej przez błędną wykładnię i uznanie, że nie zachodzi ważny...

III SA 432/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-07

Kontrola legalności decyzji uznaniowej, wydanej na podstawie art. 67 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
czy nastąpiło wyczerpujące zebranie całego materiału dowodowego /art. 187 par. 1 Ordynacji podatkowej/, czy dokładnie wyjaśniono okoliczności faktyczne /art. 122 Ordynacji...

I SA/Rz 1145/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-02-07

, a właściwie niezastosowanie w decyzji żadnego artykułu Ordynacji podatkowej oraz rażące naruszenie ustawy o podatku rolnym., Wniosła o:, 1) uchylenie decyzji w całości,, 2...
, że decyzja Kolegium wadliwie nie przytacza żadnych artykułów Ordynacji podatkowej i nie zawiera umotywowania w rzeczywistych faktach oraz jest sprzeczna z ustawą o podatku...

I SA/Rz 1028/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-15

się na treść art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. - określanej dalej jako Ordynacja podatkowa) organ...
§ 2 Ordynacji podatkowej., Przedmiotem kontroli sądowej jest rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylające decyzję wydaną przez organ pierwszej instancji...

I SA/Rz 434/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-09

Ordynacji podatkowej poprzez niezastosowanie art. 120 i art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez nieprawidłowe dokonanie ustaleń i uznanie, że skoro odwołująca...
za dokonane z upływem 14 dni od dnia pierwszej awizacji, tj. w dniu 29 stycznia 2021 r. Termin do wniesienia odwołania, wynoszący zgodnie z art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100