Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Ol 489/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-14

przekazanie tych środków na rachunek bankowy gminy - na podstawie art. 78 § 1, art. 78 § 3 pkt 3 lit. c, art. 78 § 4 Ordynacji podatkowej,, 2. niewypłacone dotychczas...
. - na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 w zw. z art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Rozpatrując wniosek strony Naczelnik stwierdził jego zasadność w zakresie pkt 1 i pkt 3 i przekazał...

I FSK 626/08 - Wyrok NSA z 2009-10-06

. 247 § 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.; dalej powoływanej jako 'Ordynacja podatkowa...
tego stosunku prawnego na podstawie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono., Skarżąca odniosła się również do zakwestionowanego...

III SA/Wa 310/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-16

przypuszczenie, że elementy zawarte w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
(Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) - zdarzeniu przyszłym, mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej...

I SA/Go 847/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

., Od powyższej decyzji Spółka [...] złożyła odwołanie zarzucając powyższej decyzji naruszenie art. 68 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie terminu...
przedawnienia, art. 120 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów prawa i art. 121 § 1 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania...

III SA/Wa 3551/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), dalej Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z art. 84...
i stanowią nadpłatę w rozumieniu Ordynacji podatkowej. W ocenie Strony, ze względu na zakres orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2011 sygn. akt SK 2/10...

I SA/Go 848/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

powyższej decyzji naruszenie art. 68 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie terminu przedawnienia, art. 120 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie...
postępowania z naruszeniem przepisów prawa i art. 121 § 1 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania podatkowego w sposób naruszajmy zasadę działania...

III SA/Gl 892/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-27

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Stan sprawy według posiadanych przez Sąd akt sprawy...
efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych i zapobieganie degradacji i zanieczyszczeniu środowiska. Przywołując art. 253 § 1 Ordynacji podatkowej wnioskujący dowodzi...

III SA/Wa 3550/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

, w jakim wyłącza odpowiednie stosowanie art. 54 § 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), dalej...
Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z art. 84 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W złożonym...

I FSK 264/08 - Wyrok NSA z 2009-05-19

zaległości wraz z odsetkami za zwłokę był art. 76 § 1 w związku z art. 76b zdanie 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60...
., dalej u.p.t.u.), ale w Ordynacji podatkowej brak jest unormowań co do sposobu zaliczenia oprocentowania zwrotu na poczet zobowiązań podatkowych. Należy więc oprocentowanie...

I FSK 224/15 - Wyrok NSA z 2018-09-13

. 78 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. - dalej 'Ordynacja podatkowa'). Powołała się także na wyrok Trybunału...
na upływ terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej) za okresy, których dotyczył wniosek wygasło określone w art. 81 § 1 Ordynacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100