Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 2529/10 - Wyrok NSA z 2012-04-05

[...] zł., Jej zdaniem zapłata nastąpiła już po upływie przedawnienia zobowiązania, stosownie do brzmienia art. 70 § 2 ordynacji podatkowej, Wywiodła, w że stosunku do osób...
prawnych zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, a więc z mocy prawa, tak więc okres...

II FSK 202/11 - Wyrok NSA z 2012-09-13

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zwana dalej 'Ordynacja podatkowa'), prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie...
i art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej., 4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L., decyzją z 16 kwietnia 2010 r., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta L. wskazując...

II FSK 18/16 - Wyrok NSA z 2018-01-24

wskazał, że stosownie do postanowień art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy okres do upływu...
utrzymało w mocy postanowienie organu I instancji. W ocenie organu, pozbawiony podstaw jest zarzut naruszenia art. 239b § 2 w zw. z art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, tj...

II FSK 1616/15 - Wyrok NSA z 2017-07-04

administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270 z późn. zm., dalej 'p.p.s.a.'), oraz na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r...
., poz. 749 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa') uchyliło w całości decyzję Burmistrza B. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w trybie art. 254 § 1 Ordynacji...

I SA/Po 645/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-19

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa') oraz za okres od [...] października 2016 r. do [...] listopada 2016 r...
niedopłata do raty za grudzień 2011 r. w wysokości [...] zł (należność główna), której bieg terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej uległ...

I SA/Go 293/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-04

oraz art. 208 Ordynacji podatkowej - umorzenie postępowania z uwagi na upływ terminu przedawnienia., Skarżący w dniu 12 czerwca 2014 r. zwrócił się do Wójta z wnioskiem...
mimo nieposiadania w pełni formy przewidzianej w art. 210 Ordynacji podatkowej, pismem z [...] października 2014 r. wezwała organ do jej uzupełnienia., Wójt pismem...

I SA/Gl 1053/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-21

. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. ) oraz art. art. 2 art. 17,n art., 18 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych...
. Spółka zwróciła się do Wójta Gminy P. o zarachowanie na podstawie art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej kwoty [...]zł. na poczet należności w podatku od nieruchomości za 2002...

I SA/Gl 185/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-10

. Nr [...], wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu...
obowiązującym w roku 2005 ( dalej ustawa podatkowa ) poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie oraz naruszenie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 1100/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-21

. 107 § 1 Ordynacji podatkowej ma akcesoryjny i subsydiarny charakter, a źródłem tej odpowiedzialności może być tylko niewypełnianie obowiązków przez podatnika. Subsydiarny...
podatkowej osób trzecich, wynikający zarówno z art. 107, jak i 112 Ordynacji podatkowej nie pozwala na wydanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej strony, kiedy trwa...

III SA/Wa 1475/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-04

jest zakres odpowiedzialności w zakresie podatku od nieruchomości w kontekście art. 112 § 4 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do odsetek za zwłokę od należności podatkowych; 3...
, w świetle art. 20 § 2 i art. 21 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. Nr 169, poz. 1387...
1   Następne >   +2   +5   +10   100