Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

II FSK 2583/11 - Wyrok NSA z 2013-09-27

samoobliczenia podatku od środków transportu i jego uiszczenia. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2001 r. w myśl art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej organ podatkowy...
. 77 § 4 Ordynacji podatkowej, bowiem ten rodzaj decyzji nie został enumeratywnie wymieniony w art. 77 § 1 tej ustawy. Organ podkreślił, że uznanie stanowiska podatnika...

I SA/Ol 196/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-15

w oparciu o treść art. 123 § 1 i 200 § 1 Ordynacji podatkowej wyznaczyło stronie 7-dniowy termin do zapoznania się z materiałem dowodowym., Pismem z dnia 17.12.2007r. strona...
postępowania administracyjnego brak jest podstaw do stosowania przepisów Ordynacji podatkowej ., Decyzją z dnia '[...]' Nr Rep. '[...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzekło...

I SA/Gl 696/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-05

Odwoławcze w B. działając na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. w Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późniejszymi...
1 powołanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa., W uzasadnieniu postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że decyzja organu pierwszej instancji została...

I SA/Wr 584/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-19

Wartburg 030 o numerze rejestracyjnym [...]., We wniesionym od tej decyzji odwołaniu M. D. podniósł, iż na podstawie art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe...
uległo przedawnieniu, ponadto wskazał, że organ pierwszej instancji nie powinien stosować w rozpatrywanej sprawie Ordynacji podatkowej gdyż 'prawo nie działa wstecz...

II FSK 1049/05 - Wyrok NSA z 2006-07-26

do stwierdzenia nieważności, na które powoływał się skarżący, a więc wynikających z art. 247 par. 1 pkt 1, 3, 4, 7 i 8 Ordynacji podatkowej. Wskazano, iż brak było podstaw...
nie pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa. Z kolei zarzut z art. 247 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej jest bezzasadny...

II FSK 1052/05 - Wyrok NSA z 2006-07-26

do stwierdzenia nieważności, na które powoływał się skarżący, a więc wynikających z art. 247 par. 1 pkt 1, 3, 4, 7 i 8 Ordynacji podatkowej. Wskazano, iż brak było podstaw...
decyzji nie pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa. Z kolei zarzut z art. 247 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej jest bezzasadny...

I SA/Gl 392/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 221 i art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60...
do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji jak i w jej treści...

I SA/Gl 385/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 221 i art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60...
naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji jak i w jej treści...

I SA/Gl 377/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 221 i art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60...
naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji jak i w jej treści...

I SA/Go 732/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

. Wówczas to podatnicy (pismo SKO z dnia [...] lutego 2008 r. ) otrzymali też informację , że zgodnie z treścią art. 249 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy...
. pisemne oświadczenie się , czy domagają się zmiany wskazanych przez siebie decyzji podatkowych w trybie wznowienia postępowania na podstawie art. 240 § 1 Ordynacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   75