Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Rz 1028/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-15

się na treść art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. - określanej dalej jako Ordynacja podatkowa) organ...
§ 2 Ordynacji podatkowej., Przedmiotem kontroli sądowej jest rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylające decyzję wydaną przez organ pierwszej instancji...

I SA/Lu 270/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-21

Nadawanie statusu inkasenta nie wynika z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60/ /z samego faktu prowadzenia wskazanych...
i nie zawiera w swej treści - na co słusznie wskazał Wojewoda - przepisów nakładających na podmioty wskazane w art. 9 Ordynacji podatkowej obowiązki przesądzające o statusie...

I SA/Bd 785/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-02-17

, art. 21§ 1, art. 207, art. 220 oraz art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) dokonał ponownej zmiany wymiaru...
informacje, dokonał wymiaru, a następnie uznając za nieprawidłową wysokość podatku w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej dokonał jego zmiany., W ocenie organu odwoławczego...

I SA/Lu 383/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-07

na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r., Nr 8 , poz. 60 ze zm. / oraz na podstawie art. 3 ust. 1, ust. 4 ustawy...
, którym doręczono decyzję wymiarową. Tytułem podstawy prawnej tego stwierdzenia przywołało art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 922, art. 925, art. 926, art. 1012...

I SA/Łd 143/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-08-11

1 Ordynacji podatkowej, na podstawie uchwały Rady Gminy D. z dnia 23 czerwca 2008 r., wykazu nieruchomości złożonego przez podatnika oraz danych z ewidencji gruntów...
., Uchylając decyzję organu pierwszej instancji Samorządowe Kolegium Odwoławcze przywołało treść art. 254 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym decyzja ostateczna, ustalająca...

I SA/Lu 309/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-25

ta wydana została z rażącym naruszeniem art. 132 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 699 dalej: 'Ordynacja podatkowa...
. 247 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, polegające na błędnym zastosowaniu przepisu o wyłączeniu organu. W ocenie skarżących zastępca wójta gminy oraz skarbnik gminy...

III SA/Wa 1837/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-19

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej 'Ordynacja podatkowa' poprzez uznanie przez Kolegium...
biegłego, jak również z pominięciem istotnych dla sprawy ustaleń zawartych w sporządzonym w roku 1998 operacie leśnym,, 2) art. 122 oraz art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej...

SA/Rz 1622/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-26

gminy, określonych w art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaś dodatkowe - w stosunku do przepisów ordynacji podatkowej - zabezpieczenie dotyczące...
ordynacji podatkowej, gdyż określiła kwestię odpowiedzialności inkasentów uregulowaną już w tym przepisie. Ponadto, skoro w uchwale tej zarządzono pobór wymienionych...

III SA/Wa 3506/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-27

, że w przypadku Skarżącej nie występują przesłanki określone w art. 67 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej...
jako 'Ordynacja podatkowa', tj. ważny interes podatnika czy interes publiczny uzasadniające umorzenie wnioskowanej zaległości. W ocenie organu podatkowego przesłanka...

I SA/Lu 781/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-19

art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) ustaliło dla D. B. wysokość zobowiązania...
pierwszej instancji wskazał przepisy: art. 21 § 1 pkt 2, § 5, art. 207 i 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, art. 1 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991...
1   Następne >   +2   +5   +10   26