Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

FSK 2365/04 - Wyrok NSA z 2006-04-12

Zaistnienie jednego ze zdarzeń przewidzianych w art. 59 par. 1 pkt 1-3 /obecnie pkt 1-9/ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
797.466,80 zł. Powołując się ponadto na treść przepisu art. 234 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, organ odwoławczy...

II FSK 3371/18 - Wyrok NSA z 2021-10-13

lit. c) P.p.s.a w zw. z art. 199a § 1 i art. 120, art. 121 § 1 i art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm...
wykładni dyspozycji art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej, skutkującej uznaniem przez Sąd, że organ podatkowy niezasadnie zastosował w sprawie dyspozycję art. 199a § 1...

II FSK 1324/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

osobą 'zainteresowaną' i 'osobą trzecią' w świetle przepisów art. 14b oraz art. 110 - art. 117a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r...
przepisy art. 165a § 1 w związku z art. 14b § 1 i art. 14h Ordynacji podatkowej. Uznał bowiem, że skarżąca nie posiada statusu strony postępowania zainicjowanego...

I SA/Gl 1020/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-03

oczywistej pomyłki w trybie art. 213 § 2 i art. 215 § 1 postanowienia, z dnia [...]., w którym organ ten, mając na względzie art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej, dokonał...
cofnęła ten wniosek, domagając się na podstawie art. 215 § 2, w związku z art. 219 Ordynacji podatkowej wyjaśnienia wątpliwości w przedmiocie nieuwzględnienia stosownie...

I SA/Wr 1510/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-21

przez Spółkę zakresie nie spełniałaby przynależnej tej instytucji funkcji gwarancyjnej i ochronnej dla Wnioskodawcy stosownie do art. 14k-14n Ordynacji podatkowej;, sprawa...
zarzuciła, naruszenie przepisów postępowania, tj.:, przepisu art. 165a § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej przez odmowę wszczęcia postępowania w sytuacji spełnienia...

II FSK 212/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

dyspozycji art. 53 par. 4 w związku z art. 59 Ordynacji podatkowej. Tym samym rozstrzygnięcie w tym zakresie uznane zostało za wadliwe., Wynika dalej z uzasadnienia...
. Odnosząc się natomiast do zarzutów naruszenia w postępowaniu podatkowym przepisów proceduralnych, tj. art. 120-125, art. 180 i art. 187 par. 1 Ordynacji podatkowe...

I SA/Gd 1327/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-07

NARUSZENIE PRZEPISÓW:, - ART. 165A § 1 W ZW. A ART. 14H ORDYNACJI PODATKOWEJ POPRZEZ ODMOWĘ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSEK WSZYSTKICH WYMOGÓW...
WSKAZANYCH W PRZEPISIE ART. 14B ORDYNACJI PODATKOWEJ,, - ART. 14B § 1 ORDYNACJI PODATKOWEJ POPRZEZ NIEWYDANIE PISEMNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (INTERPRETACJI...

I SA/Go 288/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

. 180, art. 187, art. 191, art. 200 § 1, art. 207, art. 210 § 1-4 Ordynacji podatkowej poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. W odwołaniu podniesiono...
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. doręczono po 31 grudnia 2008 r., to zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, decyzja ta nie wywiera żadnych skutków...

I SA/Gl 1196/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-04

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012.749 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania pana T. P. (dalej strona) od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K...
naruszył również przepisy art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej, gdyż prowadząc postępowanie podatkowe nie podjął należytych działań w celu dokładnego...

III SA/Wa 2105/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r. poz. 613), - po rozpatrzeniu odwołania spółki E. S.A. (dalej 'strona', 'skarżąca') od decyzji...
w ramach postępowania egzekucyjnego nadpłata w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej powstaje - w przypadku umorzenia egzekucji w oparciu o przepis art. 59 §1 pkt 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100