Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 210/19 - Postanowienie NSA z 2021-10-26

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z poźn. zm.), znajdzie zastosowanie do sytuacji, w której płatnik wypłacając podatnikowi...
: 'Czy przepis art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej znajdzie również zastosowanie w przypadku, gdy podatnik - realizując obowiązek samoobliczenia podatku - wpłacił należny podatek...

II FSK 2386/10 - Wyrok NSA z 2012-05-31

powyższego wniosku skarżący wskazał art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / dalej: 'ordynacja...
podatkowa '., Zdaniem skarżącego rażące naruszenie prawa / art. 247 § 1 pkt. 3 ordynacji podatkowej / polegało na tym, że :, - decyzja ostateczna została wydana z naruszeniem...

II FSK 1656/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

w pierwszej instancji na podstawie art. 14b § 5b i § 5c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa') pismem...
indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej zdarzeniu przyszłym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej...

III SA/Wa 1524/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej...

III SA/Wa 1523/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, , że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji...

II FSK 2924/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

uzasadnione przypuszczenie, że mogą one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej zwana...
: 'Ordynacja podatkowa'). Organ wyjaśnił, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego...

III SA/Wa 2998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-23

podatkowa (obecnie t.j. Dz.U.2021.1540 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa). Podejmowane w roku 2016 przez stronę czynności nie miały ekonomicznego lub gospodarczego...
decyzją z [...] października 2021 r., Szef KAS orzekając jako organ drugiej instancji, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 119a § 1-3 Ordynacji podatkowej, a także art...

I SA/Gl 1465/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-20

. na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu...
tego rozstrzygnięcia wskazano na wstępie, że wnioskiem z dnia 20 czerwca 2012 r. W. W., w oparciu o art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu...

I SA/Go 437/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-02

. Zaskarżając ww. decyzję w całości zarzuciła jej naruszenie przepisów:, 1. prawa materialnego, tj. przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:, - art...
przedawnieniu;, 2. postępowania, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy:, - art. 99 Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwą interpretację i zastosowanie;, - art. 100 § 1...

I SA/Wr 1550/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-08

od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dokonał organ w oparciu o art. 33 ustawy ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2003r. W przypadku zobowiązania...
dotyczącego podatku dochodowego za 2001r. zastosowanie ma zaś art. 33 ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym. Przed zmianą z dnia 1 stycznia 2003r. wówczas art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100