Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 880/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

) nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. Jednocześnie organ wskazał, że z dniem 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach...
niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym nieuregulowanych ustawą stosować przepisy kpa i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej...

II OSK 881/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

planistycznej) nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. Jednocześnie organ wskazał, że z dniem 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa z 27 sierpnia 2009r...
podatkowa. W związku z powyższym w tym zakresie zastosowano odpowiednio właściwe przepisy Ordynacji podatkowej., W ocenie organu, dwie przesłanki niezbędne dla ustalenia...

II SA/Gd 24/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-03-07

tych obliczeń., W odwołaniu od decyzji Wójta skarżący zarzucił, że nie zastosowano do rozpoznania sprawy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, mimo że opłata z tytułu zrostu...
samorządu terytorialnego i w związku z tym spełnia warunek określony w art. 2 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Konsekwencją tego uchybienia było zaś, jak to zarzucono...

II OSK 148/14 - Wyrok NSA z 2015-10-02

., Za niezasadny Sąd uznał zarzut naruszenia art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 67 stanowi, iż do spraw dotyczących...
ustawy Ordynacja podatkowa. Do spraw dotyczących opłaty planistycznej mają zastosowanie przepisy Ordynacji dotyczące terminu płatności, zaległości oraz odsetek za zwłokę...

II OSK 1993/11 - Wyrok NSA z 2013-02-22

do stosowania w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem jest ustalenie renty planistycznej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Opłata planistyczna niewątpliwie...
ust. 3 Konstytucji oraz czy art. 2 § 1 pkt 1 oraz art. 3 pkt 1, pkt 3 lit. c oraz pkt 9 a także art. 5 i art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa są zgodne z art. 84, art. 217...

II FSK 3517/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

wierzytelności o zapłatę odsetek; przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy: art. 145 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
(t.j. Dz.U. z 2015, poz. 613 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) poprzez niedoręczenie pełnomocnikowi skarżącego wydanych w sprawie podatkowej: postanowienia...

II SA/Gd 595/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

. Do spraw należności, o których mowa w art. 60 nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy k.p.a. i odpowiednio Działu III Ordynacji podatkowej (art. 67 ustawy...
przestrzennym. Zgodnie natomiast ze stosowanym odpowiednio art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej...

VII SA/Wa 947/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

. z art. 6 i art. 68 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty...
opłata ta wypełnia wszystkie elementy definicji podatku, zawartej w art. 6 Ordynacji podatkowej tzn. jest publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym...

II SA/Kr 1127/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

o charakterze publiczno-prawnym nieuregulowanych ustawą stosować przepisy kpa i odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym...
w tym zakresie zastosowano odpowiednio właściwe przepisy Ordynacji podatkowej., Dwie przesłanki niezbędne dla ustalenia renty planistycznej, tj. określenie w planie miejscowym...

II SA/Lu 320/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-26

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Jej art. 22 § 1 stanowi, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże...
przez zobowiązanego we własnym zakresie. Według organu nie ma natomiast podstaw do stosowania przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących przedawnienia. Art. 37 ust. 4 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   12