Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

III SA/Wa 83/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) w związku z art. 49 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
i art. 187 § 1 w związku z art. 116 § 1 ust. 1 lit. a Ordynacji podatkowej w wyniku zaniechania pełnego wyjaśnienia i rozważenia istotnych okoliczności dotyczących stanu...

III SA/Wa 82/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) w związku z art. 49 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
. 187 § 1 w związku z art. 116 § 1 ust. 1 lit. a Ordynacji podatkowej w wyniku zaniechania pełnego wyjaśnienia i rozważenia istotnych okoliczności dotyczących stanu...

III SA/Wa 2005/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

na podstawie art. 116 ordynacji podatkowej., Na powyższą decyzję strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie., Wyrokiem z dnia 28 stycznia...
jest przedwczesna, narusza tym samym art. 120, art. 122, 187 § 1 i art. 191 w zw. z art. 116 § 1 ordynacji podatkowej, w zakresie wniosków o bezskuteczności egzekucji wobec...

VIII SA/Wa 934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: 'Op', 'Ordynacja podatkowa') i art. 49 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...
się również naruszenia art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez nierozpatrzenie w całości zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dotyczącego...

III SA/Wa 1093/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-14

Ordynacji podatkowej do wpłat na PFRON) i ust. 2 (terminy dokonywania wpłat)., Wyjaśnił, że pismem z 30 listopada 1999 r. Skarżący zwrócił się o potwierdzenie nadpłaty...
nieopisanych przelewów dokonanych przez Skarżącego w latach 1998-2002., W odwołaniu od tej decyzji Skarżący wniósł o jej uchylenie na mocy art. 226 § 1 Ordynacji podatkowej...

III SA/Wa 1250/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-13

niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.) i art. 233 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Minister Pracy...
Funduszu, podczas gdy przepis ten odnosi się wyłącznie do relacji między pracownikiem a pracodawcą. W uzasadnieniu skargi podniósł, iż skoro ustawa Ordynacja podatkowa...

III SA/Wa 3473/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

oraz art. 68 §1 Ordynacji podatkowej, podkreślił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana z uwagi na fakt doręczenia jej po upływie 3 lat od momentu powstania...
pierwszoinstancyjnego. Odnosząc się do podniesionego w odwołaniu zarzutu przedawnienia wyjaśnił, że przepis art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej i przewidziany w nim trzyletni termin...

I GSK 771/18 - Wyrok NSA z 2018-06-15

., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w zw. z art. 239 oraz art. 306a, w zw. z art. 306k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm...
., dalej: ordynacja podatkowa), oraz na podstawie § 9 ust. 1, § 2 ust. 1 pkt 1 i § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r...

I GSK 774/18 - Wyrok NSA z 2018-06-15

., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w zw. z art. 239 oraz art. 306a, w zw. z art. 306k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm...
., dalej: ordynacja podatkowa), oraz na podstawie § 9 ust. 1, § 2 ust. 1 pkt 1 i § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r...

I GSK 777/18 - Wyrok NSA z 2018-06-15

., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w zw. z art. 239 oraz art. 306a, w zw. z art. 306k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm...
., dalej: ordynacja podatkowa), oraz na podstawie § 9 ust. 1, § 2 ust. 1 pkt 1 i § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r...
1   Następne >   +2   +5   11