Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

I SA/Kr 1745/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-28

27 września 2012 r. Sygn. akt I SA/Kr 847/12 uchylił zaskarżoną decyzję. W ocenie Sądu organ drugiej instancji dopuścił się naruszenia art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej...
żaląca się zarzuciła postanowieniu Kolegium naruszenie art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez uznanie, że rozstrzygnięcie dotyczące postępowania...

I SA/Kr 1761/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-18

. 122, art. 123 § 1, art. 180, art. 181, art. 187 § 1, art. 190 i art. 191 Ordynacji podatkowej., Biorąc pod uwagę przedstawione zarzuty podatnik wniósł o uchylenie...
w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w myśl art. 122 Ordynacji podatkowej, jednakże jednocześnie nie zwalnia to strony postępowania od współudziału w realizowaniu...

III SA/Lu 476/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-07

ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja podatkowa do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm...
radnego w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm...

II OSK 215/13 - Wyrok NSA z 2013-03-19

. uchwałą Nr [...] z dnia 30 sierpnia 2012 r. na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad...
. 190 ust. 1 pkt 2a, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw, zamiast przepisów ustawy z dnia 5...

II OSK 2529/12 - Wyrok NSA z 2012-11-15

. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) - dalej: Ordynacja wyborcza, w związku z art. 2 ust. 2...
i prezydentów miast) wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniach 21 listopada 2010 r. i 5 grudnia 2010 r. mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do rad...

II SA/Po 408/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-15

do właściwości sądów administracyjnych. Zgodnie z treścią art. 191 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., nr159. poz.1547 z późn...
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, który stanowi, iż wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek utraty...

II SA/Bd 1118/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-28

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i na podst. art. 190 ust. 1 pkt 2a, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, w i sejmików województwa...
i przepisów postępowania., Dokonując oceny dopuszczalności niniejszej skargi wniesionej na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin...

VIII SAB/Wa 11/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

pkt 3 i ust. 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / t.j. Dz. U. z 2003r. nr 195 poz.1547/., Domaganie się przez skarżącego obecnie...
podatkowego wydane w indywidualnych sprawach, 5/ akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, 6/ akty...

II OSK 3444/18 - Wyrok NSA z 2019-02-20

- oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą (art. 24h ust...
, o którym mowa w art. 190 ust. 2 z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.), nie pozbawia rady...

II SA/Ol 576/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-13

do władz lokalnych są wyraźnie określone w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w ustawie z dnia 8...
i jako przedsiębiorcy. Przedłożono również informację o podatku od nieruchomości od dzierżawionych gruntów, z której wynika, że w klasyfikacji podatkowej przedmiotowe grunty od '[...]' r...