Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: o.p.), po rozpatrzeniu wspólnego wniosku K.M. będącego stroną postępowania...
, że w związku z tym, iż korzyść podatkowa jest osiągnięta po dniu 1 stycznia 2019 r., zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej obowiązujące od tego dnia., Organ...