Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II FSK 2038/10 - Wyrok NSA z 2012-04-24

. art. 180 § 1 i art. 191 w związku z art. 284a § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w stopniu mogącym mieć...
. 284b § 3 Ordynacji podatkowej, a w konsekwencji nieuwzględnienie, iż na terenie m. st. Warszawy opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa i przyjęcie, że inkasent...

I SA/Łd 878/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-12

w Ł. z wnioskiem 'o wznowienie postępowania', w którym w oparciu o art. 240 § 1,, art. 208 § 1 oraz art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej wniósł 'o: 1. wznowienie...
J. G. wskazał na wadę kwalifikowaną z przepisu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tzn. na rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji Samorządowego Kolegium...

I SA/Łd 876/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-03

, w którym, w oparciu o art. 240 § 1, art. 208 § 1 oraz art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej zażądał: wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany niezgodnej z prawem decyzji...
Ordynacji podatkowej, tzn. na rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego., Postanowieniem z [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II FSK 2039/10 - Wyrok NSA z 2012-04-24

§ 2 Ordynacji podatkowej, nie został mu doręczony. Przedstawił przy tym swoje krytyczne uwagi dotyczące sposobu traktowania rodzimych producentów rolnych...
podatkowego, tj. art. 180 § 1 i art. 191 w związku z art. 284a § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: 'O.p....

II FSK 1199/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

o stwierdzenie nadpłaty bez rozpatrzenia., Niezależnie od powyższego w uzasadnieniu wyroku podkreślono, że w myśl art. 32 § 1 Ordynacji podatkowej, płatnicy i inkasenci obowiązani...
z naruszeniem art. 168 § 2 i 169 § 1 Ordynacji podatkowej w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Nie przesądzając ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii ewentualnego zwrotu...

II FSK 1196/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

bez rozpatrzenia., Niezależnie od powyższego w uzasadnieniu wyroku podkreślono, że w myśl art. 32 § 1 Ordynacja podatkowej, płatnicy i inkasenci obowiązani...
§ 1 Ordynacji podatkowej w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Nie przesądzając ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy ewentualnego zwrotu nadpłaty opłaty...

II FSK 1202/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

od powyższego w uzasadnieniu wyroku podkreślono, że w myśl art. 32 § 1 Ordynacji podatkowej, płatnicy i inkasenci są obowiązani przechowywać dokumenty związane z poborem...
ich podatnikowi jest niemożliwe., Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem art. 168 § 2 i 169 § 1 Ordynacji podatkowej w stopniu...

I SA/Kr 1716/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-24

Miasta Krakowa z 1998r. Nr 3, poz. 5), załącznika do ww. uchwały oraz art. 2 § 1 pkt 3 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia, 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j...
narusza art. 210 § 4 oraz art. 181 ustawy Ordynacja podatkowa w ten sposób, że nie wskazuje faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę...

I SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

przepisu art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu...
tego rozstrzygnięcia organ odwoławczy stwierdził, że decyzje w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych uregulowanych przepisem art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

I SA/Rz 516/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-24

r., Jako podstawę prawną decyzji Kolegium wskazało art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm...
., zwanej dalej: Ordynacja podatkowa/ oraz art. 15 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U., z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   25