Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

II FSK 1677/06 - Wyrok NSA z 2008-02-14

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) odmówił wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty., Dyrektor Izby Skarbowej...
w oparciu o przepis art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej stwierdził, że niedopuszczalne jest skuteczne złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w sytuacji, gdy istnieją...

FSK 2280/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

Skoro art. 330 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ reguluje kwestię zwrotu nadpłat, to tylko w tym zakresie nakazuje...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, co skutkowało wydaniem decyzji na podstawie niewłaściwych przepisów - art. 29 ust. 2 lit. 'c' i art. 29...

II FSK 915/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, a więc na przewidzenie przez ustawodawcę w tym przypadku lex specialis względem ogólnych reguł z art. 210 Ordynacji...
podatkowej. Tym samym nie można odmówić instytucji z par. 8 powołanego zarządzenia miana decyzji wyłącznie z powodu niespełnienia przesłanek z art. 210 Ordynacji podatkowej...

I SA/Wr 220/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-07

Skarbowego w W. działając na podstawie art. 165a § 1 ordynacji podatkowej odmówił wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty., Zażaleniem z dnia...
, 122, 123 i 124 ordynacji podatkowej poprzez uniemożliwienie stronie wypowiedzenie się w postępowaniu podatkowym co do dowodów i materiałów dotyczących przedmiotowej sprawy...

II FSK 466/05 - Wyrok NSA z 2006-03-09

wznowienia postępowania określona w art. 240 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ sprowadza się do istnienia...
. 240 par. 2 Ordynacji podatkowej, że fałszywość dowodu powinna być uprzednio stwierdzona orzeczeniem sądu lub innego organu, chyba że sfałszowanie dowodu jest oczywiste...

FSK 223/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Regulacja dokonana w nowym par. 3 art. 72 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ ma charakter stanowiący i oznacza...
Przedsiębiorstwa, zarzucając organowi podatkowemu I instancji naruszenie przepisów art. 77 par. 1 i art. 207 par. 2 Ordynacji podatkowej, wniósł o ich zmianę przez określenie...

II FSK 60/10 - Wyrok NSA z 2011-05-19

z dnia 17 czerwca 2002 r. Urząd Skarbowy w K. działając w trybie art. 256 Ordynacji podatkowej odmówił wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej uznając...
czerwca 2002 r. organ umorzył postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o zmianę decyzji w trybie art. 253 Ordynacji podatkowej., Po rozpoznaniu odwołań...

II FSK 1735/10 - Wyrok NSA z 2012-03-23

wydania zaskarżonej decyzji, zarzucając jej naruszenie art. 76 § 1 i art. 78 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60...
, z późn. zm.) w zw. z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, poprzez nieuwzględnienie zasady proporcjonalnego zaliczenia zwracanych przez organ podatkowy kwot w przypadku, gdy kwoty...

I SA/Kr 1099/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

zł., Na powyższą decyzję pełnomocnik podatnika Z. N. złożył odwołanie, w którym zarzucił zaskarżonej decyzji rażące naruszenie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez...
wydanie decyzji określającej wysokość przedawnionego, a tym samym wygasłego zobowiązania i wynikające z powyższego naruszenie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez...

III SA 1295/99 - Wyrok NSA z 2000-04-10

r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 160 ze zm./, ostatecznej decyzji wydanej przez tę Izbę Skarbową w dniu 23 lutego 1998 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100