Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

I SA/Ke 208/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-09-06

z powodu naruszenia art. 67 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wskazała, że nieprawidłowy jest pogląd organu, iż zła sytuacja majątkowa nie jest okolicznością uzasadniająca...
jest przepis art. 67a §1 ustawy Ordynacja podatkowa(tekst jednolity Dz.U.Nr. 8 poz. 60 za 2005r. ze zm.) zwanej dalej Ordynacją podatkową. Z przepisu tego wynika, że organ...

FSK 1317/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-15

, zarzucając jej naruszenie art. 208 w zw. z art. 59, art. 69, art. 70 i art. 121 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 137/. Według...
Ordynacji podatkowej, tzn. bieg terminu przedawnienia został przerwany wskutek dostarczenia stronie w dniu 30 marca 1998 r. tytułu wykonawczego wystawionego w związku...

FSK 2120/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-20

. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji...
, stanowiące wyjątek od zasady trwałości decyzji, zawartej w treści art. 128 Ordynacji podatkowej wymaga bezpośredniego ustalenia, że decyzja dotknięta jest jedną z wad...

II FSK 596/05 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

z dnia 7 marca 2003 r., na podstawie art. 193 par. 4 Ordynacji podatkowej nie uznano za dowód w postępowaniu podatkowym prowadzonej w spółce cywilnej 'X.' podatkowej...
par. 3 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

FSK 421/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-09

Ordynacji podatkowej wskazując, że, w rozpoznawanej sprawie, dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalaj ą na określenie podstawy opodatkowania. Nie jest też możliwe...
do rzeczywistości., Odnosząc się do zarzutu naruszenia w toku postępowania przepisów art. 120, 122, 187 par. 1 i 191 Ordynacji podatkowej, stwierdzono, że w toku postępowania...

III SA/Gl 930/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-05

Ordynacji podatkowej postanawia : odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia z dnia 5 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę H.S....
na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej...

I FSK 443/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

przepisów Ordynacji podatkowej (art. 115 § 2 w zw. z art. 108, art. 210 § 1 pkt 5, art. 121, art. 122, art. 187, art. 180, art. 191), jak również wskazanych przez stronę...
strona zarzuciła mu naruszenie art. 115 § 2 w zw. z art. 108 Ordynacji podatkowej przez błędne określenie dla skarżących T. K. i B. A. P. odpowiedzialności za zaległości...

III SA/Gl 22/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-15

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 czerwca 2010 r...
. nr [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono stronie skarżącej...

II GSK 395/14 - Wyrok NSA z 2015-12-01

, o jakiej stanowi art. 245 § 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), bowiem w wyniku uchylenia mogłaby...
. Jednakże po rozpoznaniu odwołania spółki, Dyrektor Izby Celnej - powołując się na art. 221, art. 233 § 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 208 Ordynacji podatkowej - uchylił...

II GSK 998/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

przepis art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej jako ordynacja podatkowa). Z treści powołanego wyżej...
niepublikowany)., W tym miejscu należy podkreślić, że wskazany w art. 4 ustawy ordynacja podatkowa obowiązek podatkowy musi wynikać wyłącznie z ustaw podatkowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   57