Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Rz 480/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-01

54.834,00 zł, i w tym zakresie umorzył postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe w związku z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz utrzymał w mocy decyzję organu...
biegu terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej - określającym zawieszenie biegu terminu przedawnienia z dniem wszczęcia postępowania...

I SA/Ke 461/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-20

oraz pozostałym członkiem zarządu - R. P.., Organ wskazał na przepisy Ordynacji podatkowej stanowiące podstawę prawną rozstrzygnięcia, tj. art. 107 § 1 i § 2, art. 116 § 1, § 2 i §...
się w aktach sprawy). Decyzja ta została doręczona w trybie art. 150 § 4 Ordynacji podatkowej, na zgłoszony adres siedziby Spółki, tj. ul. [...]/3, [...]. Od powyższej...

I SA/Ke 460/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-04-28

oraz pozostałym członkiem zarządu - M. P.., Organ wskazał na przepisy Ordynacji podatkowej stanowiące podstawę prawną rozstrzygnięcia, tj. art. 107 § 1 i § 2, art. 116 § 1, § 2...
decyzji znajduje się w aktach sprawy). Decyzja ta została doręczona w trybie art. 150 § 4 Ordynacji podatkowej, na zgłoszony adres siedziby Spółki, tj. ul. [...]/3...

I SA/Lu 387/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-12

się do przepisów Ordynacji podatkowej wyjaśnił przesłanki uzasadniające wydanie w stosunku do wymienionych powyżej członków zarządu decyzji o odpowiedzialności podatkowej osób...
. 108, art. 109, art. 116 § 1 i § 2, art. 116a, art. 118 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej., Kolegium stwierdziło, że organ pierwszej instancji ponownie rozpoznając sprawę...

III SA/Gl 425/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-13

z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) w związku z art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar-dowych...
, że termin płatności kary upływał w czasie pełnienia przez niego obowiązków członka zarządu (art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej). Organ ustalił, że termin płatności kary upłynął...

III SA/Gl 424/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-13

. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) w związku z art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych...
Ordynacji podatkowej w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości Spółki z tytułu nieuiszczonej kary wraz z odsetkami na Prezesa Zarządu Spółki - A. S...

I SA/Kr 302/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

w sposób opisany na wstępie., Od powyższej decyzji skarżący złożył odwołanie, w którym zarzucił naruszenie:, 1. art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j....
kolejny zarząd spółki,, b) art. 116 § 1 pkt 1 a Ordynacji podatkowej, poprzez wydanie zaskarżonej decyzji mimo, że złożono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki we właściwym...

III FSK 1988/21 - Wyrok NSA z 2022-11-17

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm., dalej: 'ordynacja podatkowa' lub 'o.p.') w zw. z art. 187 § 1 o.p., poprzez zaakceptowanie rozstrzygnięcia Organu...
odnosząc się do zarzutu procesowego, najdalej idącego tj. naruszenia art. 17a Ordynacji podatkowej w zw. z art. 18b § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 18b § 3 pkt 3...

III FSK 1983/21 - Wyrok NSA z 2022-11-17

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm., dalej: 'ordynacja podatkowa' lub 'o.p.') w zw. z art. 187 § 1 o.p., poprzez zaakceptowanie rozstrzygnięcia Organu...
, odnosząc się do zarzutu procesowego, najdalej idącego tj. naruszenia art. 17a Ordynacji podatkowej w zw. z art. 18b § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 18b § 3 pkt 3...

III FSK 496/22 - Wyrok NSA z 2022-10-04

tzw. pozytywne przesłanki zawarte w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, wymagane do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu, tj. istnienie zaległości podatkowych W. sp...
lit. a Ordynacji podatkowej. W ocenie sadu, powyższa konstatacja jest przedwczesna, z uwagi na stwierdzone w toku postępowania w sprawie orzeczenia o solidarnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   48