Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Ke 461/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-20

oraz pozostałym członkiem zarządu - R. P.., Organ wskazał na przepisy Ordynacji podatkowej stanowiące podstawę prawną rozstrzygnięcia, tj. art. 107 § 1 i § 2, art. 116 § 1, § 2 i §...
się w aktach sprawy). Decyzja ta została doręczona w trybie art. 150 § 4 Ordynacji podatkowej, na zgłoszony adres siedziby Spółki, tj. ul. [...]/3, [...]. Od powyższej...

I SA/Ke 460/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-04-28

oraz pozostałym członkiem zarządu - M. P.., Organ wskazał na przepisy Ordynacji podatkowej stanowiące podstawę prawną rozstrzygnięcia, tj. art. 107 § 1 i § 2, art. 116 § 1, § 2...
decyzji znajduje się w aktach sprawy). Decyzja ta została doręczona w trybie art. 150 § 4 Ordynacji podatkowej, na zgłoszony adres siedziby Spółki, tj. ul. [...]/3...

I SA/Lu 387/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-12

się do przepisów Ordynacji podatkowej wyjaśnił przesłanki uzasadniające wydanie w stosunku do wymienionych powyżej członków zarządu decyzji o odpowiedzialności podatkowej osób...
. 108, art. 109, art. 116 § 1 i § 2, art. 116a, art. 118 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej., Kolegium stwierdziło, że organ pierwszej instancji ponownie rozpoznając sprawę...

III SA/Gl 425/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-13

z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) w związku z art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar-dowych...
, że termin płatności kary upływał w czasie pełnienia przez niego obowiązków członka zarządu (art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej). Organ ustalił, że termin płatności kary upłynął...

III SA/Gl 424/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-13

. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) w związku z art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych...
Ordynacji podatkowej w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości Spółki z tytułu nieuiszczonej kary wraz z odsetkami na Prezesa Zarządu Spółki - A. S...

I SA/Kr 302/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

w sposób opisany na wstępie., Od powyższej decyzji skarżący złożył odwołanie, w którym zarzucił naruszenie:, 1. art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j....
kolejny zarząd spółki,, b) art. 116 § 1 pkt 1 a Ordynacji podatkowej, poprzez wydanie zaskarżonej decyzji mimo, że złożono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki we właściwym...

III FSK 496/22 - Wyrok NSA z 2022-10-04

tzw. pozytywne przesłanki zawarte w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, wymagane do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu, tj. istnienie zaległości podatkowych W. sp...
lit. a Ordynacji podatkowej. W ocenie sadu, powyższa konstatacja jest przedwczesna, z uwagi na stwierdzone w toku postępowania w sprawie orzeczenia o solidarnej...

I SA/Łd 887/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-06

§ 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, dalej także: Ordynacja podatkowa) przez niedołożenie przez organ...
pkt 2 i pkt 4 Ordynacji podatkowej poprzez błędne przypisanie stronie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe L. Spółka z o.o., pomimo zaistnienia...

I SA/Gd 70/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-26

. 116 ustawy z dnia 30 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) wskazał, że w niniejszej sprawie decyzja określająca zobowiązanie B...
badania przesłanki braku winy po stronie członka zarządu (art. 116 § 1 pkt 1 lit.b Ordynacji podatkowej), albowiem do badania jej istnienia bądź jej braku można przejść...

I SA/Po 643/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-21

od powyższego rozstrzygnięcia, zarzucając mu naruszenie art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: 'Ordynacja...
rachunkowości. Zarzucił również naruszenie art. 200 Ordynacji podatkowej, wskazując, że organ niesłusznie uznał, iż doręczenie nastąpiło [...] grudnia 2019 r. (doręczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   35