Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Wr 445/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-25

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) w zw. z art. 85f ustawy., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga zasługuje...
Ordynacja podatkowa w zw. z art. 85f ustawy. Nietrafność zarzutów skargi nie miała jednak wpływu na jej skuteczność, bowiem zaskarżona decyzja podlegała uchyleniu...

II SA/Go 555/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-04

w odwołaniu zarzut przedawnienia. Wymierzone kary są niepodatkowymi należnościami budżetowymi w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j....
. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2015, poz. 613, dalej: O.p), a konkretnie przepisy działu III, które stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 70 § 6 pkt 2 O.p, bieg terminu...

II OSK 812/16 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...
IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Odwołując się do powyższego...

IV SAB/Po 104/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.; dalej w skrócie: 'k.p.a.') oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

IV SA/Wa 1187/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

' (jak np. art. 97 i n. Ordynacji podatkowej). Do spadku nie należą więc prawa i obowiązki wynikające ze stosunków karnoprawnych, administracyjnoprawnych, finansowoprawnych (E...

II SA/Wr 394/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-05

. o podatku od towarów i usług, natomiast w odniesieniu do rachunku regulacja prawna w tym zakresie jest zawarta w art. 87- 88 ustawy Ordynacja podatkowa oraz w rozporządzeniu...

IV SA/Wa 849/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

, znajdują zastosowanie zasady przyznawania ulg, przewidziane w dziale III rozdziale 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2021, poz.1540...

II OSK 1164/20 - Wyrok NSA z 2020-09-09

lub jej umorzenie w całości lub w części w oparciu o przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900). Mając powyższe...