Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II OSK 1223/18 - Wyrok NSA z 2020-03-10

pieniężnej., II. przepisów prawa materialnego, tj.:, 1) art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm...
.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa' w zw. z art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 594 ze zm...

VII SA/Wa 1279/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201), w zw. z art. 104 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, odmówił skarżącej umorzenia w całości...
art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika...

VII SA/Wa 2120/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r...
., po rozpatrzeniu wniosku A P, na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), odmówił...

FPS 10/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-09

musi istnieć w odrębnych przepisach. W przeciwnym razie zbędny byłby np. art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
./., Skład orzekający zwrócił uwagę na pogląd doktryny, że wprawdzie art. 207 par. 1 Ordynacji podatkowej pozwala orzekać w formie decyzji, jednakże '(...) organ podatkowy...

VII SA/Wa 1711/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

do odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej. Powołując się na wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Po 209/14, organ wskazał...
przepisów Ordynacji podatkowej np. w zakresie egzekucji czy umorzenia kary., Wobec powyższego, za nieuzasadnione uznał organ wskazanie w odwołaniu przepisów Ordynacji...

III SA 2486/00 - Wyrok NSA z 2002-02-06

prawnych. Nadto strona zarzuciła naruszenie art. 122 i art. 187 Ordynacji podatkowej., W konsekwencji tych zarzutów strona wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej...
. 12 ust. 5., Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 180 par. 1 Ordynacji podatkowej należy przede wszystkim zauważyć, że z punktu widzenia wartości przychodu w naturze...

VII SA/Wa 2011/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-03

się natomiast w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), która w art. 161 § 4 stanowi: 'Jeżeli ostatni termin przypada na sobotę...
nie obowiązuje regulacja przyjęta w Ordynacji podatkowej to jednak w orzecznictwie sądowoadministarcyjnym, stosując wykładnię funkcjonalną art. 57 § 4 kpa, uznano sobotę za dzień...

II GSK 4040/17 - Wyrok NSA z 2020-11-05

przez organy kontroli skarbowej zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 895/11, skoro w zakresie nieuregulowanym...

III SA/Wa 2482/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej - na podstawie art. 208 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)- dalej...
uchyleniu niezależnie od zarzutów podniesionych w skardze. Przepisy Ordynacji podatkowej zawierają w art. 208 § 2 przypadek fakultatywnego umorzenia postępowania na wniosek...

II SA/Sz 1424/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-15

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej...
w ramach postępowania administracyjnego określonego w k.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy Ordynacja podatkowa oraz postępowań...
1   Następne >   +2   +5   8