Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Bd 1191/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-11

. Powołano przy tym regulację art. 62 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005, Nr 8, poz. 60), zgodnie z którym w przypadku, gdy na podatniku...
metody zaliczania poszczególnych wpłat zgodnie z dyspozycją art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zaznaczając jednocześnie, iż takie podejście nie doprowadziłoby...

II SA/Po 1076/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-27

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej Ordynacja podatkowa), albowiem jest to należność nie będącą podatkiem ani opłatą, stanowiąca...
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)., Stosownie do art. 2 § 1 pkt 1 przepisy Ordynacji podatkowej stosuje...

II SA/Po 497/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-20

, do których stosuje się przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa (pkt 1) i niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm. - dalej: Ordynacja podatkowa), bowiem do ustalania takiej należności nie są uprawnione są organy...

II OSK 536/14 - Wyrok NSA z 2015-11-10

naruszenia przez organy przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 dalej jako 'ordynacja podatkowa'), a w szczególności art. 2 § 1...
należność budżetową. Skarżący wskazał, że zarzut ten obejmuje również niezastosowanie art. 207 § 1 ordynacji podatkowej. Skarżący zaznaczył, że w przypadku uznania...

II SA/Wr 447/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-19

ordynacji podatkowej - [...] zł (słownie: [...] złotych), natomiast kara ustalona na podstawie przepisów nowych' byłaby kilkukrotnie wyższa., Dla wskazania różnicy kwotowej...
. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 poz. 201), ponieważ, administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew bez zezwolenia, nakładaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta...

II OSK 35/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

ten jest wyrażany także na tle unormowań art. 68 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, normujących przedawnienie zobowiązań podatkowych (patrz: Jan Rudowski [w:] S. Babiarz, B. Dauter...
, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek 'Ordynacja podatkowa. Komentarz', WKP 2019, art. 68, oraz orzecznictwo tam powołane; Janusz Zubrzycki [w:] B. Adamiak, J...

II GSK 541/10 - Wyrok NSA z 2011-05-11

- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 85, poz...
się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, bez uprzedniego określenia uchwałą organu stanowiącego tejże jednostki samorządu terytorialnego zasad i trybu umarzania...

II SA/Kr 1500/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-25

bowiem dochód budżetu gminy. A zatem na podstawie art. 67 ustawy o finansach publicznych stosuje się do niej przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Ponieważ obowiązek...
Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 68 ust. 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat...

I SA/Kr 795/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-11-10

), jeśli już się na nie zdecydowano, powinno zostać dokonane w trybie przepisów procesowych zawartych w Ordynacji podatkowej, tj. np. w trybie oględzin (art. 198 O.p.), zachowując...
zawartymi w Ordynacji podatkowej., 6.4. W zakresie opodatkowania budynku będącego przedmiotem dzierżawy przez Instytut Geofizyki PAN, znajdujący się na działkach...

II SA/Kr 627/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-06

publicznej powinny procesować w przedmiotowej sprawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa bowiem administracyjna kara pieniężna...
skarżącego, jakoby w sprawach wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu wycięcia drzew bez zezwolenia stosuje się przepisy ustawy ordynacja podatkowa. Wskazano...
1   Następne >   +2   4