Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

IV SA 1645/98 - Wyrok NSA z 2000-11-03

Sprawa ze skargi Krystyny i Andrzeja P. na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 24 czerwca 1998 r. (...) w przedmiocie uzgodnienia dokumentacji projektowej i zezwolenia konserwatorskiego na rozbudowę budynku - oddala skargę.

VII SA/Wa 930/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-12

przepisów innych ustaw, w tym ordynacji podatkowej i ustawy o finansach publicznych., Odnosząc się do zarzutu braku uczestnictwa zobowiązanej w odbiorze robót organ wyjaśnił...
, ani też w Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak, na gruncie przepisów ww. aktów prawnych przez termin wymagalności należności należy rozumieć dzień następujący po upływie ostatniego...

II SA/Bk 455/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-08-02

oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm...
), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (pkt 4); pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach...

IV SA/Gl 891/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-12

. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Kr 1507/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-21

IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm. - dalej jako: o.p.), postępowań, o których mowa w dziale V...
(pkt 4), pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających (pkt 4a...

VII SA/Wa 1938/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

wydane na gruncie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa jednakże biorąc pod uwagę treść przepisów, do których odnosił się sąd należy uznać, że może ono mieć zastosowanie...

II OZ 299/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-05

w ustawie z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV,V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SA/Kr 658/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-12

postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach Ordynacji podatkowej, postępowań, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...

II SA/Kr 1274/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-22

w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach Ordynacji...
podatkowej, postępowań, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

II SAB/Kr 179/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-18

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...