Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

III SA/Po 647/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-04

i art. 210 Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności podatkowej R. jako prezesa zarządu Sp. z o. o. za zaległości podatkowe tego podmiotu za rok 2005, 2006 i 2007...
za zobowiązania Spółki organ wskazał przepis art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej., W odwołaniu od powyższego orzeczenia strona wniosła o jego uchylenie i umorzenie postępowania...

IV SA/Wa 2238/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

w szczególności, że Naczelny Sąd Administracyjny jednolicie przyjmuje, iż przepisy ordynacji podatkowej nie mają zastosowania przy opłacie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, przepisy ordynacji podatkowej mają zastosowanie jedynie odpowiednio m.in. w zakresie dotyczącym spraw...

II SA/Bd 564/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-10

. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r...
, a wnioskowanej ulgi nie można zakwalifikować do żadnej z kategorii przesłanek wymienionych w art. 67 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2014r. sygn. akt...

II SA/Gd 24/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-03-07

tych obliczeń., W odwołaniu od decyzji Wójta skarżący zarzucił, że nie zastosowano do rozpoznania sprawy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, mimo że opłata z tytułu zrostu...
samorządu terytorialnego i w związku z tym spełnia warunek określony w art. 2 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Konsekwencją tego uchybienia było zaś, jak to zarzucono...

II OSK 111/05 - Wyrok NSA z 2005-10-20

decyzję A. i G. małż. K. podnieśli, iż w sprawie naruszono art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ ustanawiający...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny w związku z zarzutem naruszenia Ordynacji podatkowej w kwestii ustalenia przedmiotowej opłaty po upływie terminu przedawnienia określonego...

I SA/Po 268/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-13

.; dalej: 'u.f.p.'), art. 67 a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa') oraz art...
rozstrzygniecie Wójta, podkreśliło że materialnoprawną podstawą zaskarżonej decyzji jest przepis art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z którego wynika, iż organ 'może' udzielić...

II FSK 2038/13 - Wyrok NSA z 2015-09-30

instancji zwrócił Skarżącej w dniu 20 czerwca 2012 r., tj. w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r...
stwierdził, po uprzednim przywołaniu przepisów rozdziału 9 działu III Ordynacji podatkowej regulujących instytucję nadpłaty oraz ewentualnego jej oprocentowania, że działa...

II SA/Kr 712/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-02

. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.21 § 1 pkt 2, art.47 § 1 i art.56 § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ustalił dla D.S. jednorazową opłatę...
Ordynacji podatkowej poprzez wydanie i doręczenie decyzji po upływie 3 letniego terminu przedawnienia. Odwołująca się wskazała, iż termin przedawnienia do ustalenia...

I SA/Ka 1231/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-10-31

Brak jest podstawy prawnej, w tym również w art. 64 par. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, do uwzględnienia...
'że zgodnie z art. 64 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, bieżące zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe...

II OSK 1908/09 - Wyrok NSA z 2010-05-18

Wojskowego; art. 2 § 1 pkt 1 w zw. z art. 120-122, art. 210 § 1 pkt 3, 4, 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez ich niezastosowanie, co zdaniem...
stosowanych w postępowaniach administracyjnych, a nie przepisy Ordynacji podatkowej. Jako niezasadny uznał również zarzut dotyczący przedawnienia terminu określenia zobowiązania...
1   Następne >   +2   +5   +10   37