Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 2692/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-30

z dnia [...] czerwca 2012 r. znak [...] Wojewoda [...], na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8...
Ordynacja podatkowa, albowiem zgodnie z art. 59g ust. 5 w związku z art. 49b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm...

VII SA/Wa 58/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-11

legalizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Organ wskazał...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1...

VII SA/Wa 423/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

, że możliwość odpowiedniego stosowania do opłaty legalizacyjnej przepisów Ordynacji podatkowej, w szczególności art. 67a Ordynacji (regulującego ulgi w spłacie zobowiązań...
Ordynacji podatkowej. Zgodnie ze stanowiskiem NSA, wprawdzie ustawa Prawo budowlane w art. 49 ust. 2 wskazuje, iż do opłaty legalizacyjne stosuje się odpowiednio przepisy...

VII SA/Wa 1250/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26

czego skarga została uwzględniona, organy rozstrzygnęły bowiem sprawę nie uwzględniając instytucji przedawnienia o której mowa w Dziale III Ordynacji Podatkowej., Zgodnie...
. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z tym, że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie'. Dział...

VII SA/Wa 935/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-03

Prawa budowlanego w zw. z art. 68 § 2, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa poprzez niewłaściwe ich, zastosowanie tj. wymierzenie kary, podczas...
z uwagi na liczne skargi, mieszkańców., Skarżąca powołując się na treść art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej podniosła, że zobowiązanie do zapłaty kary wymienionej w art. 57...

VII SA/Wa 2125/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

w związku z art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Art. 59g ust. 5 Prawa budowlanego stanowi, że do kar...
, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym, że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1...

VII SA/Wa 2108/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Art. 59g ust. 5 Prawa budowlanego stanowi, że do kar, o których mowa w ust...
. 1 stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym, że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie...

II SA/Gl 739/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-07

. 68 § 2 Ordynacji podatkowej, gdyż termin ten upływa z dniem 31 grudnia 2015 r. Przedstawiono też sposób wyliczenia wysokości kary., W zażaleniu na postanowienie Spółka...
Ordynacji podatkowej. Zdaniem Spółki, w każdym przypadku nastąpiło bowiem przedawnienie sprawy, gdyż postanowienie o nałożeniu kary doręczono w dniu 4 stycznia 2016 r...

II SA/Po 604/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-05

, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm...
niniejszej ustawy. Z kolei odesłanie do odpowiedniego stosowania Działu III Ordynacji podatkowej jest podstawą do przyjęcia, że przepisy tego Działu III w stosunku do kar...

II SA/Bd 730/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-10

. Ponadto skarżący zarzucili wydanie zaskarżonego postanowienia z naruszeniem art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8...
zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej tj. art. 68 § 1 w związku z art. 57 ust. 7, 59j ust. 1, 59g ust. 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane, na podstawie których należy...
1   Następne >   +2   +5   8