Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1309/09 - Wyrok NSA z 2010-11-18

. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. - dalej: 'Ordynacją podatkową') w spółce B. sp. z o.o. W ich trakcie spółkę reprezentował M. J.,, który następnie...
zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. z żądaniem zwrotu kosztów postępowania opartym o art. 265 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. odszkodowania...

FSK 1788/04 - Wyrok NSA z 2005-04-18

1. Art. 81 par. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, która weszła...
, który takie decyzje wydał., Zmiana art. 81 par. 4 Ordynacji podatkowej, która weszła w życie dnia 5 czerwca 2001 r. miała charakter uściślający., 2. Z uwagi na fakt...

II FSK 1334/08 - Wyrok NSA z 2009-12-16

wartości początkowej sieci telewizji kablowych, którymi organ podatkowy, na mocy tegoż przepisu był związany;, 2) art. 122 oraz 187 § 1 Ordynacji podatkowej. przez niepodjęcie...
i matematyki;, 3) art. 178 w związku z art. 179 ust. 2 Ordynacji podatkowej przez wyłączenie z akt postępowania niektórych informacji istotnych dla strony, z naruszeniem art. 179...

II OSK 1444/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

p.p.s.a. w zw. z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 w zw. z art. 59f ust. 1 i art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego poprzez jego błędną wykładnię polegającą...
w obrocie prawnym aż do 6.12.2016 r., 2/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. art. 70 § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 w zw. z art. 59f...

I SA/Go 224/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-13

naruszenie art. 116 § 1 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej oraz przeprowadzenie postępowania podatkowego z naruszeniem fundamentalnych zasad tego postępowania tj. zasady...
odpowiedzialności solidarnej wynikające z art. 116 Ordynacji podatkowej. Ze znajdującego się w aktach sprawy aktu założycielskiego z dnia [...] kwietnia 2013 r. wynika...

I SA/Go 856/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-30

instancji działając na podstawie art.267 §1 pkt 5c, art.269, art.270a ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. nr 8, póz. 60 ze zm.) postanowił...
konieczne było powołanie biegłego w celu sporządzenia opinii w zakresie wartości pojazdu., Stosownie bowiem do art.265 §1 pkt3 Ordynacji podatkowej wynagrodzenie przysługujące...

I SA/Go 491/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-04

uwzględnieniem przesłanek z art. 116 Ordynacji podatkowej. W odwołaniu pełnomocnik stron wskazał, że organ I instancji nie uwzględnił wniosku dowodowego o dopuszczenie...
z art. 116 Ordynacji podatkowej, w szczególności zaś wykazanie istnienia - w dacie zbywania udziałów w dłużnej spółce i odwołanie z funkcji w zarządzie - majątku...

I SA/Go 453/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-12

do ponownego rozpatrzenia ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek z art. 116 Ordynacji podatkowej. W odwołaniu pełnomocnik stron wskazał, że organ I instancji...
wykazanie przesłanek ekskulpacyjnych z art. 116 Ordynacji podatkowej, w szczególności zaś wykazanie istnienia - w dacie zbywania udziałów w dłużnej spółce i odwołanie...

I SA/Go 492/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-12

sprawy do ponownego rozpatrzenia ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek z art. 116 Ordynacji podatkowej. W odwołaniu pełnomocnik stron wskazał, że organ I instancji...
stronom wykazanie przesłanek ekskulpacyjnych z art. 116 Ordynacji podatkowej, w szczególności zaś wykazanie istnienia - w dacie zbywania udziałów w dłużnej spółce...

I SA/Go 96/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-22

z art. 116 ustawy Ordynacja podatkowa, a zaległości te nie mogą w efekcie obciążać Skarbu Państwa., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, organ wskazał, że ustawodawca...
odpowiedzialności ukształtowaną w przepisie art. 116 Ordynacji podatkowej z unormowaniem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze...
1   Następne >   +2   +5   +10   100