Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Lu 309/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-17

. W oparciu o art. 265 § 1 pkt 1 i pkt 3 Ordynacji podatkowej, odwołujące się do przepisów zawartych w dziale 2 tytułu III ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych...
dowodu z opinii biegłego uwzględnił wniosek podatnika i orzekł o przeprowadzeniu takiego dowodu. Słusznie zatem zastosowano art. 267 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...

I SA/Łd 34/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-05

Skarbowego w P. na podstawie art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej do przedstawienia (przesłania pocztą bądź złożenia w kancelarii urzędu) uwierzytelnionych kserokopii...
zwrotu wnioskowanych kosztów argumentując to tym, że katalog kosztów, które z mocy prawa są zaliczane do kosztów postępowania (art. 265 § 1 Ordynacji podatkowej...

II FSK 1676/20 - Wyrok NSA z 2020-12-15

naruszenie przepisów prawa materianego w postaci:, - art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. z art. 138n § 3 Ordynacji podatkowej w zw. z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. g...
, czyli 150 % tej stawki;, - art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. z art. 138n § 3 Ordynacji podatkowej w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia z 31 stycznia 2011 r. poprzez...

I FSK 1366/18 - Wyrok NSA z 2022-01-18

dopuściły się w sprawie organy obu instancji polegających na:, 1) art. 264 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: 'O.p'.) stosowanego...
, znajdują do nich zastosowanie przepisy zawarte w rozdziela 23 'Koszty postępowania' działu IV 'Postępowanie podatkowe' Ordynacji podatkowej., I tak, zgodnie z art. 264 O.p....

I SA/Lu 262/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-10

. 78 Ordynacji podatkowej., Organ egzekucyjny postanowieniem z dnia [...]. nr [...] odmówił wszczęcia postępowania. Na powyższe postanowienie wierzyciel złożył zażalenie...
do zaspokojenia wskazanego roszczenia. Dalej wskazano, że art. 78 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie ma zastosowania w postępowaniu egzekucyjnym w administracji., W ocenie...

I SA/Ke 169/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

, że na podstawie art. 265 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej koszty postępowania, do których zaliczają się koszty opinii biegłego obciążają stronę, ponieważ wynikają one z ustalenia...
w sprawie ustalenia kosztów postępowania w wysokości 451 zł., Dyrektor wskazał, że na podstawie art. 265 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej koszty postępowania...

I SA/Ke 171/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

, że na podstawie art. 265 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej koszty postępowania, do których zaliczają się koszty opinii biegłego obciążają stronę, ponieważ wynikają one z ustalenia...
w sprawie ustalenia kosztów postępowania w wysokości 451 zł., Dyrektor wskazał, że na podstawie art. 265 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej koszty postępowania...

I SA/Wr 392/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-08

: L0010288512, działając w trybie art. 269 ustawy Ordynacja podatkowa, ustalił Panu K.K. koszty postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn z tytułu dziedziczenia...
§ 1 Ordynacji podatkowej do kosztów postępowania zalicza się:, 1) koszty podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy, ustalone zgodnie z przepisami zawartymi...

I SA/Łd 20/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-23

2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm. - dalej 'O.p') oraz art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 8, art...
obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) zawiadomienie...

III SA/Po 610/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-23

Zażalenie na orzeczenie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi P. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2018 roku nr [...] w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego; postanawia 1. zmienić pkt II sentencji wyroku przez podwyższenie kwoty zasądzonych od Dyrektora Izby Skarbowej kosztów postępowania sądowego z 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych do 1.017 (jeden tysiąc siedemnaście) złotych, 2. zasądzić od D...
1   Następne >   +2   +5   8