Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

I SA/Łd 1411/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-30

i niewłaściwe zastosowanie oraz naruszenie art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60...
ze zmianami, powoływanej dalej jako Ordynacja podatkowa) przez dowolną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego. Jego zdaniem, skoro podatnik nie osiągnął dodatniego...

SA/Wr 1283/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-03

stanowi, że wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, w części wydatkowanej w roku podatkowym...
warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, że dochód zwolniony od opodatkowania został...

I SA/Lu 2/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-04-17

lit. 'a' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, po rozpatrzeniu odwołania Leszka U. od decyzji Wójta Gminy Ż. z dnia 12...
w skład RZD pomiędzy IUNG w P. a Leszkiem U. przenosi obowiązek podatkowy na dzierżawcę. Zdaniem SKO umowa ta nie przenosi obowiązku podatkowego na dzierżawcę gruntu...

I SA/Po 799/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-09-24

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie zaniechania poboru podatku rolnego i leśnego.

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

1994 r. w przedmiocie ustalenia Zakładowi Doświadczalnemu Melioracji i Użytków Zielonych B. zobowiązań podatkowych z tytułu podatków rolnego i leśnego. Naczelny Sąd...
494/95 i SA/Bk 495/95, ponieważ pozostają, one ze sobą w związku, jako że dotyczą wymiaru zobowiązań podatkowych temu samemu podmiotowi, Zakładowi Doświadczalnemu Melioracji...

SA/Bk 1025/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-19

przy szkołach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych są traktowane w zakresie obciążeń podatkowych na równi z jednostkami naukowymi. Oznacza to zwolnienie...
i - zgodnie z wykładnią gramatyczną - dotyczy wszystkich kategorii podatków funkcjonujących w obowiązującym systemie podatkowym. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy, zwolnieniu...

I SA/Wr 871/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-24

. 1 korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 18 ust 1, jeżeli prowadzi ewidencję pozwalającą wyodrębnić dla celów podatkowych ten rodzaj działalności od zadań...
grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ w części dotyczącej odmowy zwrotu uiszczonego podatku rolnego za lata 1994-1996...

III RN 109/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

Zwolnienie podatkowe jednostki badawczo-rozwojowej nie obejmuje rolniczej działalności gospodarczej nie należącej do jej zadań podstawowych /art. 2 ust. 1 i 2 w związku...
deklaracjach podatkowych nie wykazano gruntów, na których prowadzono by takie prace, w związku z czym w zasadzie cały areał przedstawiano jako przeznaczony do uprawy w normalnej...