Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

. U. z 2010 r. nr 112 poz. 744 z późn. zm.), art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku...
. W takim stanie rzeczy organ odwoławczy uznał, że w niniejszej sprawie nie występują przesłanki, o których mowa, w art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej, natomiast nałożona kara...

II FSK 513/11 - Wyrok NSA z 2012-10-30

wykładnię oraz przepisów postępowania, w szczególności art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm...
, że interpretacja podatkowa nie spełnia wymogu określonego w art. 14c Ordynacji podatkowej, gdyż nie wskazano w niej wyraźnie prawidłowego stanowiska oraz jego podstawy...

II SA/Gd 468/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-03

Na mocy art. 2 par. 2 Ordynacji podatkowej do opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną mają zastosowanie przepisy działu III tej Ordynacji., Żądanie zwrotu...
, że do uiszczania opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowanie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), gdyż jej zapłata...

II SA/Gd 469/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-03

administracyjnymi było stwierdzenie, że do uiszczania opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowanie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60...
mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej., Zgodnie z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III tej ustawy stosuje...

II OSK 948/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-20

karty pojazdu. Do uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa, a w razie nieuiszczenia tej opłaty podanie o rejestrację pojazdu...
przepisy działu III Ordynacji podatkowej, na mocy jej art. 2 § 2. Na mocy art. 75 § 2 pkt 1 lit. c/ Ordynacji przysługuje prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty...

II OSK 949/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-20

pojazdu. Do uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa, a w razie nieuiszczenia tej opłaty podanie o rejestrację pojazdu podlega...
przepisy działu III Ordynacji podatkowej, na mocy jej art. 2 § 2. Na mocy art. 75 § 2 pkt 1 lit. c/ Ordynacji przysługuje prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty...

II SA/Bd 1058/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-12-20

nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm...
o ochronie zdrowia zwierząt, jak i Ordynacji podatkowej, którą w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się do kar odpowiednio, nie wynika aby w odniesieniu...

II SA/Lu 822/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-01-26

pkt 8 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za nadzór weterynaryjny obejmującej zobowiązania za lata 2006 - 2007 i lata poprzednie...
§ 1 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe, a także niepodatkowe należności budżetowe nie powstają, jeżeli decyzja ustalająca takie zobowiązania doręczona została...

II OSK 1795/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej w związku z art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012, poz...
. 749 ze zm.), zw. dalej Ordynacją podatkową, działając z urzędu zobowiązał spółkę do wniesienia opłaty stanowiącej należność budżetową o charakterze publicznoprawnym...

II SA/Łd 771/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-13

się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Powyższe regulacje dają...
ordynacja podatkowa. Wyjaśnił, że decyzja nakładająca obowiązek wniesienia opłaty ma charakter deklaratoryjny, ale zauważył, iż ustawodawca w art. 30 ustawy o Inspekcji...
1   Następne >   +2   5