Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II GSK 2388/21 - Wyrok NSA z 2022-02-17

. 52a ust. 2 oraz 52a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 68 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej poprzez wymierzenie kary pieniężnej za wprowadzanie...
. - Ordynacja podatkowa. Jednak, odnosząc się do możliwości zastosowania przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, Sąd stwierdził, że brak jest możliwości przełożenia...

II SA/Bk 756/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-01

podatkowej stosuje się do niej przepisy działu III tej ustawy. Z przepisu art. 47 § 1 - Ordynacji podatkowej wynika, że termin płatności podatku (opłaty) wynosi 14 dni...
argumentację zawartą w odwołaniu. Dodatkowo podniesiono, że niezrozumiałym jest powoływanie się w sprawie na przepisy Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy przepis art. 37 ust...

II SA/Bk 287/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-07-26

Do opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej należy stosować przepisy działu III...
nie stanowi zatem świadczenia pieniężnego wynikającego ze stosunków cywilnoprawnych., Zgodnie z treścią art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt...

I SA/Gl 300/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-05

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1540 z późn. zm.; dalej o.p.). W drodze dziedziczenia nie przechodzą więc na inne podmioty uprawnienia...
, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ordynacji podatkowej. Zdaniem strony skarżącej, również art. 97 o.p....

IV SA/Wr 64/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-13

., nr [...] za wykonanie badań. Natomiast termin zapłaty kosztów postępowania ustalony został zgodnie z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej., Wskazane w postanowieniu obie strony postępowania...
, oraz art. 264 § 1 k.p.a. w zw. z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej, polegającą na powołaniu się przy wyznaczaniu terminu uiszczenia obciążających stronę kosztów opinii...

IV SA/Wr 63/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-13

., nr [...] za wykonanie badań. Natomiast termin zapłaty kosztów postępowania ustalony został zgodnie z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej., Wskazane w postanowieniu obie strony postępowania...
, oraz art. 264 § 1 k.p.a. w zw. z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej, polegającą na powołaniu się przy wyznaczaniu terminu uiszczenia obciążających stronę kosztów opinii...

II SA/Bd 166/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-26

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), art. 52a ust. 4 u.p.n. i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
, czy w sprawie występuje ważny interes strony lub interes publiczny zgodnie z dyspozycją art. 67a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Nadto, skarżący zarzucił naruszenie przepisu...

II OSK 2778/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

termin zapłaty kosztów postępowania ustalony został zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa., Wskazane w postanowieniu strony postępowania...
. 264 § 1 K.p.a. w zw. z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej, polegającą na powołaniu się przy wyznaczaniu terminu uiszczenia kosztów opinii biegłego na przepisy prawa...

IV SA/Gl 385/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-03

, o której mowa w art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym...
.), a także art. 2 § 2 i art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)., Odnosząc się do treści zarzutów...

II SA/Po 1216/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-29

w ustawach ustrojowych, jak i ustawach materialnoprawnych. Przykładem odesłania w regulacji materialnoprawnej do przepisów postępowania jest rozwiązanie w Ordynacji podatkowej...
. Według art. 14h Ordynacji podatkowej 'W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art...
1   Następne >   +2   +5   +10   13