Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SA/Sz 984/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-24

. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 z późn zm.), Burmistrz [...] odmówił W.B. udzielenia informacji z kartoteki podatkowej., W uzasadnieniu...
udzielenia przedmiotowych informacji przemawiał również art. 298 oraz art. 299 § 3 Ordynacji podatkowej. W powołanych przepisach Ordynacji podatkowej, zawarty został zamknięty...

IV SA/Gl 669/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-13

prośby o udzielenie informacji odnoszących się do rozstrzygnięć względem konkretnych podatników w myśl Działu VIII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa...
., nr [...] wskazał na ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, wynikające z art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa. Stwierdził, że dane o nieruchomości wskazanej...

II SAB/Wa 302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

:, • przygotowuje, wydaje i doręcza decyzję wymiarową, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia wszczęcia postępowania (art. 54 § 1 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa, dalej ustawa...
podatkowego, to dostęp do tych akt i znajdujących się w nich dokumentów powinien odbywać się w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

IV SA/Gl 1105/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-27

budowlanego przez organy podatkowe., Postanowieniem z dnia [...]r., działając na podstawie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8...
Jak wywodzi w odwołaniu, przedmiotem jego wniosku były dane zbiorcze o charakterze generalnym, pozostające w posiadaniu organu podatkowego. Na możliwość udostępnienia tego rodzaju...