Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

I SA/Łd 32/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-12

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej Ordynacja podatkowa), odmówił uchylenia decyzji ostatecznej...
w art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej., W piśmie z 11 czerwca 2009 r. podatnik wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 4 września...

II FSK 2095/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

. 123 §1 i art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), o przysługującym mu prawie wypowiedzenia...
już nie jest;, - postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2012 r. zawiadomiono skarżącego, zgodnie z art. 140 Ordynacji podatkowej, o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie...

I SAB/Po 14/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-30

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz. U. z 2015 poz. 613) wniesienie skargi na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie...
Ordynacji podatkowej, skierowana do sądu administracyjnego skarga na bezczynność nie musi być poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, bowiem w postępowaniu...

II FSK 3614/13 - Wyrok NSA z 2014-04-24

postanowienie na podstawie art. 76a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r. poz. 749 ze zm. dalej Ordynacja podatkowa)., 10. Kolejno Sąd podniósł...
tym samym art. 139 § 3 oraz 140 § 1 Ordynacji podatkowej, zaś naruszenie to, tj., stopień bezprawności w przewlekłości postępowania, miał charakter rażącego naruszenia prawa...

III SA/Łd 60/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.2017r., poz. 201 ze zm.), dalej O.p. oraz art. 222 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę...
określonych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 91 u.g.h., do kar pieniężnych stosuje...

II SO/Bd 22/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-16

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., § 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy...

II SO/Bd 23/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-03-28

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., § 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

III SO/Po 2/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-05-19

Wniosek J. K. o wymierzenie Prezydentowi Miasta grzywny za nieprzekazanie akt w terminie postanawia: odmówić wymierzenia grzywny.

III SAB/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

zasadę, że organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy ordynacji podatkowej stanowią inaczej. Wprawdzie art. 207 O.p. nie posługuje...
. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski,J. Zubrzycki: Ordynacja podatkowa..., s. 663)., Przytoczone sformułowanie 'decyzja rozstrzyga sprawę...

III SAB/Wa 70/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy ordynacji podatkowej stanowią inaczej. Wprawdzie art. 207 O.p. nie posługuje się sformułowaniem mówiącym...
. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski,J. Zubrzycki: Ordynacja podatkowa..., s. 663)., Przytoczone sformułowanie 'decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty',użyte w art...
1   Następne >   +2   6