Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

VI SA/Wa 2483/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

. decyzji., Spółka wniosła na ww. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8...
na podstawie ustawy o grach hazardowych, w sytuacji, gdy do tych postępowań stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, a ustawa o tych grach nie wyłącza...

VI SA/Wa 2484/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

. decyzję z dnia [...] czerwca 2012 r., Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej...
. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ustawy o grach hazardowych, poprzez...

V SA/Wa 1441/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.800), a to poprzez odmowę sporządzenia i doręczenia wnioskowanych przez Stronę za pismem z dnia...
przepisu art. 178 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 179 § 1 i art. 123 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez błędną...

II SA/Go 275/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-05

przesłance wznowienia postępowania wynikającej z przepisu art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz...
r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej, działając na podstawie art. 243 § 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach...

VI SA/Wa 2486/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-29

., Pismem z dnia [...] lipca 2012 r. spółka T. SA zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o wstrzymanie w trybie art. 239 f Ordynacji podatkowej, wykonania decyzji...
, że zgodnie z art. 8 ustawy o grach hazardowych do postępowań w sprawach określonych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja podatkowa...

III SA/Kr 1046/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-17

zlokalizowanego w 'T' P.P.U.H. “T' A. B., L, ul. P., W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu Celnego wyjaśnił, iż zgodnie z art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej, gdy żądanie...
w administracji, a zatem nie ma do niej zastosowania norma art. 239a Ordynacji podatkowej, a w konsekwencji podlega wykonaniu nieostateczna decyzja o cofnięciu zezwolenia...

III SA/Kr 1297/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

. Ordynacja podatkowa (t. jedn., Dz. U. 2012 r., poz. 749 ze zm., zwanej dalej Ordynacją podatkową) w związku z art. 65 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej...
załączono informacje i dokumenty, o których mowa w art. 53 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy., Postanowieniem z [...] 2013 r., działając na podstawie art. 165a Ordynacji podatkowej...

II SA/Go 311/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-13

Celnej o wznowienie postępowania, powołując się na przepis art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r...
. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm) oraz fakt wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: TSUE ) wyroku z dnia 19...

II SA/Sz 1353/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

następnie, że uregulowana w art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, którego treść podał, instytucja zabezpieczenia jest wykorzystywana przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego...
art. 8 ustawy o grach hazardowych, do postępowań w sprawach określonych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SA/Sz 1359/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 8 i art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych...
punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych., Organ wyjaśnił następnie, że uregulowana w art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, którego treść podał, instytucja zabezpieczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100