Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Sz 980/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 67a § ,1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), odmówił B...
ustawy - Ordynacji podatkowa, stanowiący podstawę do stosowania przez organy podatkowe, na wniosek podatnika, ulg podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności podatku...

II SA/Sz 656/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

postanowienie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r., nr[...] , wydanym w oparciu o przepis art. 228 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
nie jest właściwy do jej załatwienia., Zgodnie z art. 228 § 1 pkt 1 i Ordynacji podatkowej, na gruncie której to ustawy Kolegium rozpatrywało sprawę, organ odwoławczy...

I SA/Wa 18/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Sz 34/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-04-11

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V...
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SA/Sz 710/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-10-26

na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej,, 3) art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez niezastosowanie tego przepisu i nieuwzględnienie, że zobowiązanie zabezpieczone...
postępowania. Skarżąca wskazała na wyrok z 8 października 2013 r., sygn. akt: SK 40/12, w którym Trybunał Konstytucyjnego orzekł, że art. 70 Ordynacji podatkowej (dalej...

II GSK 143/16 - Wyrok NSA z 2017-11-09

. 121, art. 124 i art. 126 Ordynacji Podatkowej. Zarzuty te kasator połączył jednak z zarzutem naruszenia przez Sąd art. 3 § 1 p.p.s.a., wskazując na niewłaściwą kontrolę...
w ogóle nie stosował przepisów Ordynacji podatkowej. Tym samym prawidłowość kwestii zastosowania przez organ art. 121, art. 124 i art. 126 Ordynacji Podatkowej nie mogła...

II SA/Lu 1/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-02

. w CBOSA), wydanym wprawdzie na kanwie art. 149 Ordynacji podatkowej, ale odnoszący się także do art. 43 kpa, choć także uznał, że domownik dorosły to domownik pełnoletni...
. Skuteczne doręczenie w trybie art. 149 Ordynacji podatkowej, ale też i art. 43 kpa . następuje wówczas, gdy pod nieobecność adresata w domu, pismo odbiera dorosły domownik...

I SAB/Wa 463/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (art. 3 § 2 pkt 9)., Stosownie do art. 149 § 1...

II SAB/Wr 26/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-15

administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r...

II SAB/Wr 135/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-07-14

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (pkt 4...
1   Następne >   2