Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I SA/Kr 64/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-26

w odwołaniu;, - art. 120 w związku z art. 122 w związku z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez ich niezastosowanie i nieustalenie całokształtu okoliczności faktycznych...
składających się na niniejszą sprawę;, - art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez ich niezastosowanie i uniemożliwienie skarżącemu, jako stronie...

I SA/Ke 287/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-12

umorzenia zaległości., Organ odwoławczy wyjaśnił, że art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej nie uzależnia możliwości umorzenia zaległości podatkowej tylko od złej sytuacji...
1 Ordynacji podatkowej. Wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji i przyznanie na jego rzecz kosztów pomocy prawnej...

I SA/Kr 1422/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-27

ta została wydana bez podstawy zarówno prawnej jak i faktycznej oraz z rażącym naruszeniem ustawy Ordynacja podatkowa., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium...
i § 4 Ordynacji podatkowej w stopniu, który mógł mieć wpływ na wynik sprawy., Stosownie do art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości...

I SA/Ke 604/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-11

poniesione przez stronę to kwota, 448,92 zł., Utrzymując decyzję w mocy Kolegium przywołało treść art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j....
pkt 3 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 6q ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U z 2016 r. poz.250)., Przystępując do rozważań...

II FSK 788/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-11

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) wyjaśniło, że organem podatkowym pierwszej instancji właściwym do rozpoznania sprawy...
nieważności, o której mowa w art. 247 §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, albowiem Zarząd Związku nie był organem uprawnionym do wszczęcia z urzędu i prowadzenia postępowania...

II FSK 2315/19 - Wyrok NSA z 2020-04-17

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 - dalej w skrócie: 'O.p.') przez uznanie, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie...
i Międzygminny Związek Celowy we W. naruszyły przepisy Ordynacji podatkowej i, że zachodziły przesłanki do stwierdzenia nieważności wskazanych wyżej decyzji z powodu naruszenia...

I SA/Go 70/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-26

Dz.U. z 2020 r., poz. 713), § 6 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego oraz art. 207 i art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r...
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 13 § 1 pkt 3 i art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, a także art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r...

I SA/Ol 7/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-14

ustalił w sposób prawidłowy stan faktyczny (art. 122, art. 187 i art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa). Przy ustaleniu stanu faktycznego organ uwzględni rozważania Sądu...
w zw. z art. 187 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa poprzez:, - przyjęcie, że Spółdzielnia złożyła błędne deklaracje śmieciowe, podczas gdy winę za taki stan rzeczy ponosi...

II SA/Wr 270/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa i zostanie zliczona na poczet bieżących zobowiązań. W pozostałym zakresie Kolegium RIO nie zakwestionowało przyjętych przez A. zapisów...
komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W postępowaniu w sprawie stwierdzenia i rozliczenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie...

II SA/Wr 1826/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-09-07

organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności...
, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz mogła określić także inny rodzaj ulg w spłacaniu tych należności., Delegacja dla Rady Ministrów zawarta w przepisie...
1   Następne >   +2   +5   8