Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

I SA/Ka 2513/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-26

. 1 pkt 1, art. 53 par. 1, 2 i 5 pkt 1 oraz art. 54 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, art. 27 ust. 1...
z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 40 poz. 463/. W uzasadnieniu organ podatkowy stwierdził, że podatnik...

II SA 211/98 - Wyrok NSA z 1998-04-16

. o zobowiązaniach podatkowych uchyloną teraz przez obowiązującą od 1 stycznia 1998 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa/, z tym że określone...
unormował więc art. 28 Kpa /sytuacja ulęgła zmianie od 1 stycznia 1998 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zawierająca w art...

II SA 195/98 - Wyrok NSA z 1998-04-16

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa/, z tym, że określone w nich uprawnienia Ministra Finansów i organów podatkowych przysługiwały odpowiednio organom...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zawierająca w art. 133 własną, inną niż w art. 28 Kpa, definicję strony/., Opłatę wymierza organ koncesyjny przedsiębiorcy wydobywającemu...

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

.' w R. przesłała do organu podatkowego skorygowane deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości za lata 1994-1997, w których obniżyła deklarowane wcześniej wielkości...
, że podziemne wyrobisko górnicze, łącznie z jego infrastrukturą inżynieryjno-techniczną, stanowi obiekt budowlany, podlegający podatkowi od nieruchomości. Słusznie...

II GSK 69/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

, jako nadpłaty w rozumieniu art. 72 Ordynacji podatkowej, kwoty wpłaconej wcześniej na rzecz gminy przez uczestnika postępowania. W dwóch wcześniej wszczętych...

III RN 190/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-18

o zobowiązaniach podatkowych /obecnie Ordynacji podatkowej/. Nie ma tutaj miejsca na dowolność, czy też negocjacje co do wysokości opłaty, ani też stosowania...