Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

IV SA/Wa 867/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

przepisy ordynacji podatkowej, które pozwalałyby uznać, iż doszło do powstania zaległości podatkowej względem, której winny być naliczane odsetki za zwłokę...
jednostek samorządu terytorialnego., c) sporne opłaty można zakwalifikować jako opłaty, zrównane z mocy art. 3 pkt 3 lit. c Ordynacji podatkowej, z podatkami. Obowiązek...

II SA/Sz 154/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

tego rachunku pobrana., Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2015 r. D. W. działając na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zwrócił się o zwrot nadpłaty z tytułu...
. 72 § 1 pkt 1 art.75 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku P.H.U G.-S. z dnia [...] r. odmówił stwierdzenia nadpłaty...

III SA/Kr 901/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-15

: skarżący), złożył do Starosty Nowosądeckiego wniosek o stwierdzenie, na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
chciał nadać tej opłacie status podatku czy też innej należności podatkowej, uczyniłby to wprost lub przynajmniej zobowiązałby do stosowania w tych sprawach Ordynacji...

III SA 2060/01 - Wyrok NSA z 2002-02-26

postanowieniem z 2.04.2001 r. - na podstawie art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - zawiesił z urzędu postępowanie z wniosku o stwierdzenie częściowej nadpłaty...
dotyczącego wymiaru podatku od nieruchomości. Zdaniem Sądu, tego rodzaju stanowisko nie znajduje oparcia w art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, albowiem dokonywanie...

I OSK 545/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu Kolegium przytoczyło treść art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613...
), zwanej dalej: 'Ordynacja podatkowa', regulującego kwestię nadpłaty., Ponadto organ odwoławczy wyjaśnił, że zasady dotyczące nadpłat stosownie do art. 67 ustawy z dnia 27...

IV SA/Wa 2525/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

odwołanie złożyła M. O., w uzasadnieniu zarzucając naruszenie:, - art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, poprzez błędne uznanie, że opłaty...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2013 r. sygn. akt 30/12 (Dz. U. z 2013 r. poz. 805) poprzez błędne uznanie...

II SA/Op 313/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-10-10

) w związku z art. 21 § 1 i § 2 oraz art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), umorzył w całości postępowanie...
publicznych do opłat tych znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zaznaczył organ, że w rozpatrywanej...

II FSK 2314/14 - Wyrok NSA z 2016-11-03

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) zaznaczył, że ww. zawiadomieniu z 24 lipca 2013 r. jako datę wprowadzenia zmiany podano...
w art. 194 Ordynacji podatkowej i stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych...

I SA/Ka 729/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-30

zaległość podatkową., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia powołano art. 233 par. 1 pkt 2 lit. 'a' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...
wydana po wcześniejszym uchyleniu przez organ odwoławczy, decyzją z dnia 8 lutego 1999 r. wydaną na podstawie art. 233 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, decyzji Wójta Gminy...

I SA/Sz 738/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-21

Odwoławcze decyzją z dnia [...]r., wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm...
decyzję Prezydenta Miasta Koszalin z dnia [...]r., wydaną na podstawie art. 74 a oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r...
1   Następne >   +2   +5   +10   15