Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 526/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia...
podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej, do dnia...

I GSK 470/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu zażalenia wskazał...
, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę...

I GSK 523/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu zażalenia wskazał, że Wojewoda...
Warmińsko-Mazurski dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza...

I GSK 442/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu...
zażalenia wskazał, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek...

III SA/Łd 665/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-06

. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) stosuje się do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetu jednostek...
i jest świadczeniem wynikającym ze stosunku publicznoprawnego, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy - Ordynacja Podatkowa, m. in art. 70, który stanowi, że należność...

V SA/Wa 1710/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

znajdzie art. 70 §1 Ordynacji podatkowej, nie zaś 68 §1, a tym samym należność przedawni się dopiero 31 grudnia 2006r., Po raz kolejny rozpoznając sprawę decyzją wydaną...
. 59 § 1 pkt 9 Ustawy Ordynacja podatkowa w zw. z art.146 pkt 3 Ustawy o finansach publicznych, poprzez nie umorzenie postępowania, mimo, że zobowiązanie uległo...

V SA/Wa 2196/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o dochodach, do wpłat określonych w art. 29-31 stosuje się przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem wskazanym w ust. 4...
tego artykułu. Przepis art. 35 ust. 4 stanowi, że do wpłat określonych w art. 29-31 nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa dotyczących odraczania terminu...

II GSK 1778/18 - Wyrok NSA z 2022-03-01

Komisji naruszenie art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej także: o.p.) w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1...
), a także w związku z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1289 ze zm...

V SA/Wa 1983/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

do zwrotu., W piśmie z dnia 12 marca 2012 r. [...] w [...] poinformował organ, że ' (...) stosowanie do art. 78a Ordynacji podatkowej wpłaty dokonane w dniach 17 i 24 lutego...
, określił wówczas należność, którą - posiłkując się pojęciami wynikającymi z Działu III Ordynacji podatkowej - można było potraktować jako zaległość podatkową, zaś decyzję...

FPK 1/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-07-17

./ nie są niepodatkowymi należnościami budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 2 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
nr 137 poz. 926 ze zm./, do których ustalania lub określania - w trybie i na zasadach tej Ordynacji - uprawnione są organy podatkowe. Naczelny Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100