Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

III SA/Po 175/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 t.j. ze zm.), bowiem decyzja Prezydenta Miasta P. z dnia [...] stycznia 2012 r...
zachodziły przesłanki będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji, określony w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej., Wskazać należy, że w postępowaniu podatkowym obowiązuje...

II SAB/Po 41/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-06

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto zgodnie z art. 3 § 3 P.p.s.a. sądy administracyjne orzekają...

II OSK 3247/14 - Wyrok NSA z 2016-10-04

. art. 191 OP poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę materiału dowodowego;, 6. Naruszenie art. 127 ordynacji podatkowej tj. zasady dwuinstancyjności poprzez ograniczenie...
redakcyjnej) Ordynacji Podatkowej (!) - zarzuty nr 1-8 skargi kasacyjnej. Należy stwierdzić, że organy administracyjne w ogóle nie stosowały tych przypisów w sprawie...

II SA/Po 209/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-19

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z materiału dowodowego...

II OSK 51/07 - Wyrok NSA z 2008-02-20

) normujących uprawnienia orzecznicze sądu pierwszej instancji, jako normę odniesienia należy podać stosowny przepis kodeksu postępowania administracyjnego lub ordynacji...
podatkowej albo inny przepis proceduralny, który został naruszony w postępowaniu przed organami administracji publicznej (zob. J.P. Tarno - Prawo o postępowaniu przed sadami...

II SA/Go 213/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-20

było zagwarantowanie mu właściwej reprezentacji w osobie zastępcy procesowego (J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa..., Toruń 1998, s. 64). Obowiązek ten został w sposób prawidłowo...

II SA/Po 752/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-20

§ 2 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 83 § 3 p.p.s.a. oraz art. 124 Kodeksu postępowania karnego i art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wyjaśnił, że 'oddanie' pisma...

OPS 18/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-08

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w indywidualnych sprawach z zakresu...

III RN 115/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-11-14

./, czy w art. 148 par. 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który wyraźnie stanowi, że pisma mogą być również doręczane w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej...

III SA/Lu 389/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-07-14

, np. w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Jeżeli zaś sąd nie stwierdzi tego rodzaju naruszeń prawa, skarga podlega oddaleniu., Kontrola...
1   Następne >   2