Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 1550/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-08

od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dokonał organ w oparciu o art. 33 ustawy ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2003r. W przypadku zobowiązania...
dotyczącego podatku dochodowego za 2001r. zastosowanie ma zaś art. 33 ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym. Przed zmianą z dnia 1 stycznia 2003r. wówczas art...

II FSK 2685/11 - Wyrok NSA z 2013-12-03

listopada 2005 r.), a więc zgodnie z art. 70 § 4 ordynacji podatkowej przedawnienie należności mogłoby nastąpić z dniem 22 listopada 2010 r., Zaznaczył, że co do zaległości...
. do dnia 17 października 2008 r. Zatem należności podatkowe obarczające G. były objęte postępowaniem o przestępstwo i wykroczenie skarbowe, co w świetle art. 70 § 6 Ordynacji...

I SA/Gl 302/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-08

się, czy są wymagalne. Wskazał na zasadę wynikającą z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przywołując ten przepis oraz przepis art. 118 tej ustawy, by uznać, że sporne...
z końcem 2011 r. chyba, że zaistnieją okoliczności wskazane w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej. Według organu do ustalenia pozostał jedynie fakt, czy nastąpiło wygaśnięcie tj...

II FSK 1000/09 - Wyrok NSA z 2010-10-14

do listopada 2001 r. W uzasadnieniu podniósł, że w jego ocenie wskazane zobowiązania przedawniły się, a tym samym zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 ustawy Ordynacja podatkowa...
się z tym rozstrzygnięciem, T. N. 9 lipca 2008 r. złożył zażalenie i wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego podnosząc, że w sprawie należało zastosować art. 70 Ordynacji podatkowej...

I SA/Rz 564/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-21

pierwszej czynności egzekucyjnej, która miała miejsce 13.08.1998r. Do takiej oceny uprawniają ją obowiązujące zmienione przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie...
29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z zm.) powołanej dalej jako Ordynacja podatkowa, wywiódł, że skutek w postaci przerwania biegu terminu...

II FSK 2305/16 - Wyrok NSA z 2018-10-04

p.p.s.a. w zw. z art. 217 § 2 w zw. z art. 122 i art. 187 § 1 i w zw. z art. 219 i w zw. z art. 239b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa') poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na oddaleniu skargi w sytuacji, gdy organ nie uprawdopodobnił...

II FSK 1742/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

. działając na podstawie art. 239b § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 239b § 2 w związku z art. 239b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz...
. 749 ze zm., dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa') nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wyjaśniono, że po doręczeniu podatnikom tej decyzji...

I SA/Bd 220/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-10

to miejsce przed upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, to nie uległy one przedawnieniu. W związku z tym, brak jest podstaw...
nie uwzględnił zastrzeżeń Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12, a dotyczących art. 70 § 8 ustawy Ordynacja podatkowa...

I SA/Gd 2153/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-04-21

na nieruchomości zobowiązanego, zobowiązania te nie uległy przedawnieniu zgodnie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej i mogą być egzekwowane, jednakże tylko z przedmiotu...
za zwłokę organ stwierdził, że w niniejszej sprawie nie wystąpiła przesłanka z art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej. Ponadto analiza akt postępowania podatkowego pozwala...

II FSK 1128/11 - Wyrok NSA z 2013-01-25

. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm. - dalej jako 'Ordynacja podatkowa')., Naczelnik...
grudnia 2003 r., obowiązywał przepis art. 70 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w myśl którego bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100