Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

I SA/Gl 1273/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-31

postępowania kontrolnego jako niedopuszczalnego z uwagi na brak właściwości organu do jej prowadzenia, wobec brzmienia art. 18a Ordynacji podatkowej, gdyż po zakończeniu...
postępowania., Odnosząc się do tych zarzutów organ odwoławczy stwierdził, że w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym należnym za rok podatkowy, zgodnie z art. 17 Ordynacji...

II GSK 798/11 - Wyrok NSA z 2013-06-05

., na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), uchylił...
kontroli w sprawie jest decyzja kasacyjna organu odwoławczego, wydana na podstawie art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, organ odwoławczy może uchylić...

II GSK 801/11 - Wyrok NSA z 2013-06-05

., na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), uchylił...
Ordynacji podatkowej., Decyzja ta została zaskarżona przez Spółkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B., Sąd I instancji uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art...

II SA/Go 954/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-03

. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; dalej Ordynacja podatkowa) poprzez rażące naruszenie...
do naruszenia przepisów art. 145 § 2 oraz art. 152 Ordynacji podatkowej;, - art. 123 w związku z art. 284 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez uniemożliwienie skarżącmu prawa...

III SA 2150/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-20

1. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ organ II instancji może przeprowadzić, na żądanie strony...
roku o nr [...]wydaną na podstawie art. 233 §1 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.2, art. 19 ust.1 i 2...

III SA 636/00 - Wyrok NSA z 2001-04-12

na podstawie art. 138 par. 2 Kpa w związku z art. 324 par. 1 Ordynacji podatkowej uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ...
do załatwienia Urzędowi Skarbowemu, w P. /art. 162 par. 1 pkt 1 Kpa i art. 258 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej/ oraz zalecono rozważenie szeregu wskazanych okoliczności...

II FSK 616/05 - Wyrok NSA z 2006-05-16

uprawdopodobniające brak winy, o których mowa w art. 162 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...
potwierdzeniu odbioru. Termin określony w art. 236 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ do wniesienia zażalenia...

I SA/Ol 591/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-26

w jej rozumieniu obejmuje także postępowanie podatkowe w rozumieniu Ordynacji podatkowej , prowadziłoby nadto do uniemożliwienia organom podatkowym wykonywania ich funkcji...
ordynacji podatkowej , regulujące m.in. termin trwania postępowania podatkowego ( art. 139 Ord.pod.), w tym postępowanie dowodowe i odwoławcze, w praktyce...

I SA/Ol 287/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-10

na podstawie art. 17 ustawy o ryczałcie ma zastosowanie art. 68par.1 Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący...
, iż podatnik nie wpłacił należnego ryczałtu za miesiące: styczeń, luty, marzec, wrzesień i październik. Powołując się na art. 53a i art. 53 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej...

I SA/Lu 61/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-05-20

, na podstawie 233§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 /- po rozpatrzeniu zażalenia K. J. od postanowienia...
, organ odwoławczy wskazał na brak przesłanek z art. 247§1pkt.3 Ordynacji podatkowej., W ustosunkowaniu się do zarzutów zażalenia, które strona skarżąca sprowadziła...
1   Następne >   +2   +5   +10   71