Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

III SA/Lu 484/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-18

przy dokonaniu czynności rejestracji pojazdu (art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), bowiem strona...
w rzeczywistości kwestionuje wysokość pobranej przez organ opłaty (art. 72 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 4 przepisy Ordynacji podatkowej stosuje...

I SA/Gl 622/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-08

samochodowych na drogach publicznych - nie odsyła do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, gdyż sama zawiera stosowną regulację. Zatem nie ma w omawianej sprawie...
zastosowania art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa i skuteczne zastosowanie środka egzekucyjnego pozostaje bez wpływu na bieg terminu przedawnienia należności objętej opisanym...

I OSK 1892/06 - Wyrok NSA z 2008-01-10

jest z art. 68 § 1 w związku z art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), gdyż wydaną ją po upływie...
2 w związku z art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej. Nie mają do nich zatem zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia. Za takim uznaniem przemawia...

VI SA/Wa 1887/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm., dalej także 'o.p.' lub 'Ordynacja podatkowa') oraz 26 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r, o systemie monitorowania...
w W., działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 13 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 4, art. 26 ust. 1 i 5 ustawy...

II GSK 1085/13 - Wyrok NSA z 2014-09-25

. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 67a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zw. z art. 40a ustawy z dnia 21...
art. 67a § 3 Ordynacji podatkowej, uznał tę 'nieopodatkowaną należność' za 'zaległość podatkową', bądź za 'odsetki za zwłokę' bądź za 'opłatę prolongacyjną...

II SA/Go 489/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-03

z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Starosta [...] umorzył postępowanie w sprawie zwrotu nadpłaty podatku z tytułu opłaty...
podatkowa, bowiem zgodnie z, art. 2 § 1 pkt 1 przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się do opłat, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe...

I OSK 1057/06 - Wyrok NSA z 2006-12-12

. zgodnie z postanowieniami art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa, ponieważ do przedmiotowych opłat za parkowanie nie miały zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej, gdyż w 2000 r...
Parkowania., Wyrok ten został zaskarżony w całości przez G. M. poprzez wniesienie skargi kasacyjnej, w której zarzucono mu naruszenie art. 70 Ordynacji podatkowej...

III SA 2060/01 - Wyrok NSA z 2002-02-26

postanowieniem z 2.04.2001 r. - na podstawie art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - zawiesił z urzędu postępowanie z wniosku o stwierdzenie częściowej nadpłaty...
dotyczącego wymiaru podatku od nieruchomości. Zdaniem Sądu, tego rodzaju stanowisko nie znajduje oparcia w art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, albowiem dokonywanie...

II SA/Go 797/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-28

wskazano art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 3 pkt 3...
Ordynacja podatkowa przez wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną w wysokości 10.000,00zł za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym w uzupełnianym zgłoszeniu...

VI SA/Wa 226/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

- do możliwości wymierzenia tej kary winny mieć zastosowanie przepisy art. 67 i art. 60 ustawy o finansach publicznych zw. z przepisem art. 68 Ordynacji podatkowej...
niepodatkowych należności budżetowych będą miały zastosowanie przepisy k.p.a. oraz odpowiednio działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (jt. Dz.U....
1   Następne >   +2   +5   +10   31