Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony

II SA/Po 1230/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-07

na mocy art. 293 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) tajemnice skarbową. Jak bowiem wskazuje analiza art. 293...
dokumenty dotyczą, jak i podmioty enumeratywnie wymienione w art. 297 Ordynacji podatkowej. Co charakterystyczne, dostęp do informacji stanowiącej tajemnice skarbową...

III SA/Wa 3516/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

i 2 oraz art. 298 i 299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa [Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.] Prezydent Miasta W. odmówił udzielenia...
. 220 § 2 w zw. z art. 13 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych [Dz.U. z 2001 r...

II SA/Bd 105/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-10

. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z zm., dalej powoływanej jako 'Ordynacja podatkowa'), po rozpatrzeniu ww. wniosku, ustalił koszty sporządzenia kopii akt...
Ordynacji podatkowej wynika, iż stronę postępowania obciążają koszty sporządzenia odpisów lub kopii. Przepis ten jest związany bezpośrednio z realizacją zasady określonej...

I OSK 2111/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i w wyniku tego zawieszenia zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane w całości przed upływem ustawowego terminu...
podatkowego był w trakcie jego biegu, to znaczy, nie był zawieszony na skutek zaistnienia innych przesłanek zawieszenia określonych w art. 70 ordynacji podatkowej...

I OSK 1195/20 - Wyrok NSA z 2020-11-19

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...
skarbową i z tego powodu dostęp do nich odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Decyzje te dotyczą bowiem konkretnego podatnika...

II SA/Po 123/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-13

. 293 § 1 Ordynacji podatkowej indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą...
1 Ordynacji podatkowej ;, 2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;, 3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach...

I OSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

, skarżący wskazał, że w lipcu 2012 r. G. działając na zlecenie K. 'L.' przygotowała raport na temat stosowania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w praktyce państwowych...
nieprawidłowości w stosowaniu przepisu art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, a tego rodzaju obawy mogą rodzić wątpliwości co do zgodności powyższej normy prawnej z zasadą ochrony...

I OSK 2811/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

skarbowe spowodowały zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowego był w trakcie jego biegu, to znaczy nie był zawieszony na skutek zaistnienia innych przesłanek zawieszenia, określonych w art. 70 Ordynacji podatkowej (np. w wyniku...

II SA/Wa 777/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i w wyniku tego zawieszenia zobowiązanie podatkowe nie zostało...
określonych w art. 70 ordynacji podatkowej:, - zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane w całości (nie zostało wykonane albo zostało wykonane w części) przed upływem...

II SA/Po 804/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-23

. 293 § 1 i 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. D.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), co przesądza, iż dostęp do nich podlega...
ograniczeniu podmiotowemu na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Dodatkowo wskazano, z uwagi na treść art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie...
1   Następne >   +2   +5   +10   69